Status animarum ? Spis familij obrządku łacińskiego Parafii Zazule-Kozaki. 1905-1922. Amrozy, Iwaczów, Kozaki, Kozakowa Góra, Łuka, Monastyrek, Obertasów, Podlipce, Trościaniec Mały, Zazule

Przedstawiamy okrojoną (bez dat urodzeń, ślubów, zgonów) wersję książki:

Bogusław Mykietów, Status animarum ? Spis familij obrządku łacińskiego Parafii Zazule-Kozaki. 1905-1922. Amrozy, Iwaczów, Kozaki, Kozakowa Góra, Łuka, Monastyrek, Obertasów, Podlipce, Trościaniec Mały, Zazule, Zielona Góra 2017, format A5, 184 str.

Okładka. Bogusław Mykietów, Status animarum ? Spis familij obrządku łacińskiego Parafii Zazule-Kozaki. 1905-1922. Amrozy, Iwaczów, Kozaki, Kozakowa Góra, Łuka, Monastyrek, Obertasów, Podlipce, Trościaniec Mały, Zazule, Zielona Góra 2017, format A5, 184 str.

Materiał ilustracyjny zamieszczony poniżej może się różnić od wersji drukowanej (i pdf.)

Można zamówić tradycyjną drukowaną wersję książki ? zawierającą pełną wersję zapisów Status animarum (z datami urodzeń, ślubów, zgonów), która jest sprzedawana łącznie z wersją elektroniczną – plikiem pdf. Zamówienia: aka@mykietow.pl

? Bogusław Mykietów ? Ilustracje: Izabela Araszczuk, Anna Jurcan, Bogusław Mykietów, Henryk Stojanowski, Marek Sokół. Recenzja: ks. dr hab. Robert R. Kufel.

Korzystanie z tej wersji jest bezpłatne, cytowanie tylko z podaniem źródła.

ISBN wersji papierowej 978-83-60218-47-1 Wydawca: Bogusław Mykietów, ul. Graniczna 5, 65-548 Zielona Góra, Polska. Uwagi i uzupełnienia mile widziane: aka@mykietow.pl

Porada dla użytkowników wersji elektronicznej: wyszukiwanie, po fragmencie nazwiska lub nazwy – wciskamy jednocześnie klawisze Ctrl i F. Pojawi się wtedy okienko wyszukiwarki, w które wpisujemy szukaną frazę (fragment nazwiska lub nazwy) i wciskamy Enter (lub Dalej).

Spis treści

Wprowadzenie

Skróty, objaśnienia i dawne zawody

Spis imienny parafian dla wsi Zazule-Kozaki

Spis imienny parafian dla wsi wchodzących w skład parafii

Bibliografia

Mapa okolic Złoczowa z 1924 roku ? zaznaczono wsie i przysiółki należące do ekspozytury Zazule-Kozaki
Hasło Zazule w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1895, Tom XIV, s. 505

Wprowadzenie

W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie znajdują się dwie jednostki archiwalne, szczególnie ważne dla mieszkańców i ich potomków, dawnej parafii Zazule-Kozaki koło Złoczowa (1). W zespole numer 303 ?Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej? znajdujemy dwa spisy imienne parafian wsi należących do parafii Zazule-Kozaki (sygn. 245 i 246)(2). Sporządzono je w latach 1905-1908, później (do ok. 1922 roku) wielokrotnie uzupełniając dane.

Przypis (1): Kozaki-Zazule, wieś położona ok. 7 km na wschód od Złoczowa (ok. 75 km od Lwowa w kierunku wschodnim).

Przypis (2): Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, zespół 303, sygn. 245 ? Parafia Zazule-Kozaki, dekanat Złoczów; [Spis imienny parafian dla wsi Zazule-Kozaki]. b. d. (po. 1907 r.) ? 105 stron. Sygn. 246 ? Parafia Zazule-Kozaki, dekanat Złoczów; [Spis imienny parafian dla wsi wchodzących w skład parafii]. 1905-1906 ? 109 stron.

W internetowym inwentarzu AGAD podano, że dotyczą Parafii Zazule-Kozaki, jednakże w latach, gdy je sporządzano, parafia jako odrębna jednostka jeszcze nie istniała. Brakuje dokumentów o erygowaniu parafii, wiemy jedynie, że pierwszy raz jej istnienie zostało odnotowane w ?Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini? w 1925 roku (3). Budynek kościoła na Kozakach, przy wydatnej pomocy miejscowej ludności oraz arcybiskupa Karola Hryniewickiego (4), zbudowano około roku 1906, zaś rok później ustanowiono tam podlegającą złoczowskiej parafii eks-pozyturę (5) obejmującą także Łukę i Trościaniec Mały. Powiększono jej obszar w 1908 roku o Iwaczów, zaś w 1910 o Podlipce (6). Interesujące nas spisy powstały zapewne w związku z organizacją ekspozytury.

Przypis (3): Za: M. Kurzej, Kościół parafialny w Zazulach-Kozakach, w: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, tom 13, Kraków 2005, s. 322.

Przypis (4): Zob.: Robert R. Kufel, Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Arcybiskup Karol Hryniewicki (1841-1929). Fundator kościoła na Kozakach, w: B. Mykietów (red.), Z Kozaków i Pyrzan. Kresowe biografie, Pyrzany-Zielona Góra 2011.

Przypis (5): Ekspozytura – kościół filialny, czyli kościół administracyjnie podległy większej parafii. Ksiądz, który pełnił funkcję ekspozyta miał prawa i obowiązki proboszcza.

Przypis (6): M. Kurzej, Kościół parafialny… s. 322.

Pierwszy spis ? (sygn. 245), liczy 105 zapisanych stron. Zawiera wykaz osób obrządku łacińskiego z terenu Zazul ? czyli ze wsi i przysiółków: Amrozy (pisane także: Ambrozy, Jamrozy), Kozaki, Kozakowa Góra, Monastyrek, Obertasów (także: Obertasy). Formularz został wydrukowany w 1905 roku przez złoczowską drukarnię Wilhelma Zukerkandla, na co wskazuje metryczka drukarska księgi. Spis sporządzono około roku 1908.

Drugi spis ? (sygn. 246), liczy 109 zapisanych stron. Rejestr zawiera wykaz osób obrządku łacińskiego ze wsi: Podlipce, Iwaczów i Łuka. Przycięcie górnych napisów, mały margines przy grzbiecie oraz numeracja od numeru 33 wskazują, że karty zostały wydzielone z innej księgi oraz powtórnie zszyte i oprawione. Stare numery stron skreślono i dopisano nową numerację. Tabele z nagłówkiem ? Spis familij – Status animarum? wydrukowała firma Wincentego Kuczabińskiego ze Lwowa (ul. Kopernika 2). Jedynie 5 kart, z ostatnimi wpisami z Podlipiec, wydrukowano w 1905 roku u Zukerkandla w Złoczowie. Wpisy na górze strony, informują o dacie sporządzenia wykazu familii: w Podlipcach w 1905 roku, w Trościańcu Małym, Iwaczowie i Łuce w 1906 roku. W kolejnych latach, do około 1922 roku, oba spisy wielokrotnie uzupełniano. Częste są dopiski o zgonach, narodzinach dzieci czy wyjazdach, czasem jednak do określenia trudna jest chronologia uzupełnień.

Większość rodzin ma adnotację o odbyciu spowiedzi wielkanocnej w roku 1907, co zapewne miało związek z rozpoczęciem pracy ekspozyta na Kozakach-Zazulach.

Spis familij to bardzo bogaty materiał dla genealogów. Znajdujemy tam informacje, kto mieszkał pod danym adresem ? w różnym czasie, a także osoby wy-wodzące się z tego domu, ale już tam nie mieszkające w momencie spisu. Dopiski w Prusach, w Ameryce, wyjechali do Brazylii wskazują kierunek wyjazdów ekonomicznych. Można tu zaobserwować różną pisownię nazwisk ? obok siebie występuje np. Naływajko i Nałewajko ? zapewne pisane fonetycznie, tak jak spisujący je słyszał. Widocznie różnice w pisowni nie miały tak dużego znaczenia jak dziś. W spisie poznajemy całą gamę rzadkich i dziś już nie nadawanych dzieciom imion: Eufrozyna, Eufemia, Ahafia, Acelina, Parascewia, Horpyna, Tacyanna, Agrypina, Eufrozyna. Niektóre zapisano w potocznym brzmieniu: Paźka (Pelagia), kilka po łacinie: Jacobus, Hiacynthus. Znajdujemy w wykazie także imiona pisane według ówczesnych zasad ortografii: Jakób, Marya itp.

Wielokrotnie powtarzają się numery domów, zamieszkałe przez kilka spokrewnionych ze sobą rodzin. Możliwe, że pod danym adresem (może to był np. numer działki gruntowej) stało kilka domów. Powszechna była na Zazulach praktyka budowy kilku zabudowań w jednym miejscu, w których część budynku była przeznaczona dla bydła, część dla ludzi. W ten sposób powstawały przysiółki, które nazywano tak jak mieszkająca tam rodzina. Wilki ? od licznie tu spisanej rodziny Wilków, Kozaki ? od osiadłych tam Kozaków, Krutniki od rodziny Krutników czy Amrozy ? od Ambrożego ? w spisie Ambrozy, Jamrozy.

W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego tak opisano te okolice: Zazule ? zabudowania wsi leżą rozrzucone wśród lasów na przestrzeni od Łuki i Trościańca po Jelechowice i wzgórza sasowskie. Wieś powstała z pojedynczych osad leśnych, na obszarze dawnych dóbr złoczowskich (7).

Przypis (7): Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1895, Tom XIV, s. 505.

Wśród informacji przydatnych genealogom, znajdziemy w spisach wiele ciekawych marginaliów dotyczących spraw obyczajowych. Ksiądz pisze: Jan, chodzi do Maryi (…), nie żyje dobrze z żoną. Choć też i opisuje sytuacje odwrotne: Anna męża swego porzuciła i bawi obecnie we Lwowie. Czy: Marya (…) uciekła od męża. W jednym przypadku dopisek pilne wskazuje na ?przyczynę? ślubu 14-letniego chłopca z dużo starszą narzeczoną.

Dzięki innym dopiskom poznajemy losy parafian: Jan Kłak najpierw siedział we Lwowie, potem: służył na Węgrzech, a na koniec ożenił się na Bienowie i pojechał do Ameryki. (?) Poznajemy też rodziny kolonistów, którzy przybyli by uprawiać żyzne ziemie, zarówno z zachodu ? z rzeszowskiego, jak i ze wschodu ? z okolic Olejowa, Zbaraża czy Tarnopola.

Sporządzający spis czasem krótko i dosadnie opisywał parafian: zamożny ale skąpy. W innym miejscu z naganą pisze: Stefania, (…) nie umie pacierza. Znajdujemy też informacje o sierotach: U Muzyki Sawka i Maryi N. jest na wychowaniu sierota ? nieznanego nazwiska. (…) Tu mieszka znajda Aleksander krzczony ponoć w kościele na Kozakach od P. Lesińskiej.

Cenną informację zawiera wpis o wizytacji kanonicznej na Zazulach 28 maja 1911 roku. Własnoręczny podpis złożył na spisie, goszcząc zapewne na plebanii na Kozakach, arcybiskup lwowski Józef Bilczewski (1860-1923) ? profesor teologii, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, dziś święty Kościoła katolickiego.

W drugim spisie wklejono karty z danymi statystycznymi ? ilością mieszkańców z podziałem na przynależnych do obrządku greckokatolickiego, rzymsko-katolickiego i żydów. W Podlipcach ? 27%, w Trościańcu Małym 8%, w Łuce 16% wszystkich mieszkańców stanowili wierni obrządku łacińskiego.

Na Zazulach według innego źródła z tego okresu mieszkało w 1890 roku: 821 osób wyznania łacińskiego, 955 greckokatolickiego i 113 izraelitów; 1203 Rusinów, 686 Polaków, (285 domów na terenie gminy i 18 domów na obszarze dworskim) (8).

Przypis (8): Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1895, Tom XIV, s. 505.

W obu spisach widać praktykowanie zwyczaju, by potomstwo małżeństw obrzędowo mieszanych, w przypadku córek wychowywać w obrządku matki, zaś synów w obrządku ojca (9).

Przypis (9): Praktykowany wcześniej zwyczaj usankcjonowano w 1863 roku, gdy w Rzymie doszło do podpisania przez hierarchów galicyjskich ?Concordii? czyli dekretu Kongregacji Propagandy Wiary. Ugoda, której Ojciec Święty Pius IX nadał moc apostolską, rozstrzygała kwestie sporne w stosunkach pomiędzy rytami.

Dzięki wpisom, wiemy że w 1905 roku sporządzono konskrypcję, w której określono, kto jakiego jest obrządku. Dwa lata później, zapewne przy organizacji ekspozytury na Zazulach, ponownie porządkowano sprawy wyznaniowe. Tym razem pomocne było cesarsko-królewskie starostwo w Złoczowie, które ?odbierało? metryki z cerkwi. Mimo tego było wiele zatargów i nieporozumień: Pochował ich obydwóch bez wiedzy i zezwolenia Urzędu par. ob. łac. tamtejszy ruski ksiądz. (…) Ślub w cerkwi ? mimo interwencyi z naszego urzędu i pomimo, że ksiądz będąc u nich w domu osobiście (??) chciał ją odwieść od tego. Urzędowe wskazanie obrządku nie zawsze przekładało się na preferencje parafian: Trwa z córkami przy ob. gr. mimo prośby i groźby. Czy: Matka chciałaby mieć je za Polki, ojciec nie. (?) Matka: polski pacierz, córki: ruski.

Dopiero wybudowanie kościoła parafialnego na Kozakach i kaplicy w Podlipcach wzmocniło pozycję obrządku łacińskiego. W ciągu kolejnych trzydziestu lat na terenie Kozaków-Zazul większość dzieci ochrzczono w kościele. Zapewne zdecydowała bliskość świątyni i podejmowanie przez proboszcza Michała Kralla wielu inicjatyw ważnych dla lokalnej społeczności (10). Wieś Kozaki z parafialnym kościołem, dużą szkołą (także zbudowaną z kościelnych funduszy) i Domem Ludowym, stała się dla okolic religijnym i kulturalnym centrum.

Przypis (10): Zob. R. Kufel, Żył z wsią, żył wsią, żył parafią. Ksiądz kanonik Michał Krall (1894-1962) w: B. Mykietów (red.), Z Kozaków i Pyrzan. Kresowe biografie, Pyrzany-Zielona Góra 2011.

Los parafii Zazule-Kozaki został przesądzony w 1939 roku. Gdy tereny te zostały zajęte przez Armię Czerwoną, normalne funkcjonowanie nie było już możliwe. Jednak zarówno pod radziecką jak i od 1941 roku, niemiecką okupacją, wieś Kozaki z rezydującym tu proboszczem Michałem Krallem była ważnym ośrodkiem, także miejscem schronienia, dla okolicznych Polaków (11). W końcu czerwca 1945 roku mieszkańcy Kozaków i pobliskich przysiółków zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów (12). Wraz z proboszczem, po miesięcznej podróży koleją, osiedlili się we wsi Pyrzany (13). W sercu zachowali nadzieję, że dane im będzie wrócić…

Przypis (11): Zob. obszerną literaturę na ten temat zamieszczoną w Bibliografii.

Przypis (12): Zob. w Bibliografii publikacje dotyczące Kozaków i Pyrzan.

Przypis (13): Pyrzany ? wieś w Polsce zachodniej, w gminie Witnica.

Dziś ostatni żyjący parafianie i ich potomkowie mieszkają w Pyrzanach, Witnicy, Nowinach Wielkich, Kostrzynie nad Odrą, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze i wielu innych miejscowościach. Dla nich jest ta książka, by nie zapomnieli o swych korzeniach.

Widok z Kozakowej Góry na kościół parafialny na Kozakach (2010 rok)

Skróty, objaśnienia i dawne zawody:

*? miejsce, data urodzin.

? data ślubu, I? ? data pierwszego ślubu, II?? data drugiego ślubu.

? data śmierci.

I v. ? primo voto – nazwisko po pierwszym mężu; dzieci z 1 małżeństwa.

II v. ? secundo voto ? tu: fakt ponownego (drugiego) wyjścia za mąż; nazwisko po drugim mężu; dzieci z 2 małżeństwa.

Agr. lub ag. ? agricola ? chłop, rolnik.

Budnik ? człowiek dyżurujący w budce wartowniczej, dróżnik kolejowy.

Cymbalista ? muzyk grający na cymbałach (ludowy instrument strunowy).

Gr. lub gr.k. ? greckokatolicki (obrządek).

Gumienny ? nadzorował pracę chłopów zatrudnionych w folwarku.

Illeg. ? illegitimi ? dziecko z nieprawego łoża, nieślubne.

Kołodziej – rzemieślnik wykonujący drewniane wozy, sanie i ich części np. koła.

Kumy ? rodzice chrzestni.

Łac. lub rz.k. ? łaciński = rzymskokatolicki (obrządek).

Mer.(lub mercen.) – mercenarius ? pracownik najemny lub sezonowy.

N.d., nd ? numer domu.

Obrz. ? obrządek.

Stelmach ? z niem. Stellmacher ? patrz: kołodziej.

Zam. ? zamężna.

Zarobnik ? robotnik rolny, sezonowy, dniówkowy.

W nawiasach okrągłych ( ) komentarz autora opracowania, w kwadratowych [ ] rozwinięcie skrótów; (?) ? oznacza, że poprzedzający wyraz lub data jest mało czytelna.

Wnętrze kościoła parafialnego na Kozakach w 2009 roku. Oryginalne polichromie przedwojenne. Wystrój z lat 90. XX wieku wykonany na potrzeby nabożeństw greckokatolickich
1930, Kozaki. 154 mieszkańców Kozaków. 53. Maria Krutnik 55-56. Siostry Julia i Antonina Krall (siostry ks. M. Kralla). Krall Antonina (ur. Sobieczów, par. Ostrów k/Sokala 14.12.1883 ? zm. Pyrzany 05.03.1949), rodzice: Jan, Anna z d. Jankiewicz. Krall Julia (ur. Sobieczów, par. Ostrów k/Sokala 12.02.1885 ? zm. Pyrzany 01.05.1959), rodzice: Jan, Anna z d. Jankiewicz. 57. Anna Kral z domu Jankiewicz (mama ks. M. Kralla). 58. Ks. Michał Krall (ur. Sobieczów, par. Ostrów, k/Sokala 22.09.1894 ? zm. Pyrzany 22.10.1962), rodzice: Jan, Anna z d. Jankiewicz. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan. 100. Józef Krutnik.
1916, 18 styczeń, Zazule-Kozaki. Widok na plebanię, szkołę i kościół. Zbiory: Bogusław Mykietów, Zielona Góra.

Spis imienny parafian dla wsi Zazule-Kozaki

Sygn 245 (w kolejności wpisów ? karty bez wpisów są nienumerowane):

Status animarum – Spis familii

Strona 1

Zazule:

 • Kozaki

 • Ambrozy

 • Monastyrek

 • Obertasów

Strona 2

Kozaki 3:

Jan Tkaczuk, syn Jana i Eufemii Harasymów

II żona Anastazya Pańczyszyn, córka Andrzeja i śp. Maryi Sycz

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Franciszka

 2. Józefa

Stefan Iśków

Żona: Zofia Stojanowska, córka Jakóba i Anastazyi

Dzieci:

 1. Teodor

Strona 3

Ambrozy (4 przekreślone i adnotacja: bez numeru) 274:

Jakób Kozak, syn Mikołaja i Heleny Tkaczuk

Żona: Marya Stojanowska, córka Sebastyana i Maryi Sawras

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Anna

 2. Zofia

 3. Tekla

Obecnie mieszka tu Maćko Zadeberny, żona Kosar (?) Marya, córka Jana i Parascewii Bartko (?).

Dzieci (?):

 1. Michał

Tu mieszka znajda Aleksander krzczony ponoć w kościele na Kozakach od P. Lesińskiej.

Ambrozy 7:

Jan Jędrzejka

żona: Katarzyna Zabrodzka

Magdalena Ostachowicz

Strona 4

Kozaki 18:

Grzegorz Wowianka, syn Stefana i Zofii Gorczakowskiej

Żona: Magdalena Banek, córka Onufrego i Teresy Stojanowskiej

Strona 5

Kozaki 19:

Filip Zazula, syn Jana i Maryi Iwasiuta, wdowiec po Tekli Sakowskiej, córka pozostała

Dzieci:

 1. Marya

Strona 6

Kozaki 20:

Andrzej Pańczyszyn, syn Bazylego i Maryi Kozak

I żona: Marya Sycz

II żona: Marya

Dzieci I voto:

 1. Anastazya, zamężna Tkaczuk

 2. Franciszka, zamężna Sawras

Mąż Paweł Sawras, syn Grzegorza i Serafiny Tkaczuk

Dzieci obrządku łacińskiego (mogą to być dzieci Franciszki i Pawła):

 1. Rozalia

 2. Michał

 3. Anna

Strona 7

Kozaki 21:

Jakób Stojanowski, syn Macieja i Konstancyi Stojanowskiej

Żona: Anastazya Szafrańska, córka Wawrzyńca i Maryi Pelech

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Marya, zamężna Wilk

Mąż Szczepan Wilk, syn Aleksandra i Anny Pańczyszyn

Dzieci obrządku łacińskiego:

1. Rozalia

Strona 8

Kozaki 23:

Teodor Zazula, syn Bazylego i Maryi Ilczyni

Żona: Rozalia Zwarycz, córka Aleksandra i Katarzyny Wilk

Dzieci:

 1. Jan

 2. Józefa

Tu mieszka matka Rozalii Katarzyna Zwarycz

Strona 9

Kozaki 26:

Michał Wydra, syn Marcina i Anny Krutnik

Żona: Anastazya Kozak, córka Mikołaja i Heleny Tkaczuk

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Jan

Paweł Szumiński

Żona: Franciszka Zabrodzka

Dzieci:

 1. Marya

 2. Anna

 3. Magda

 4. Zofia

 5. Katarzyna

Strona 10

Kozaki 27:

Ignacy Kozak, syn Andrzeja i Zofii Pańczyszyn

Żona: Zofia Sakowska, córka śp. Antoniego i Katarzyny Suchińskiej

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Marya

 2. Aniela

 3. Antoni

Strona 11

Kozaki 30:

Józef Wilk, syn Tomasza i Parascewy Kycia

Żona: Zofia Kostyk, córka Grzegorza Kostyk i Agnieszki Czernieckiej

Dzieci:

 1. Anna

 2. Rozalia

 3. Michał

 4. Jan

Dzieci śp. Tomasza Wilka, syna Bartłomieja i Maryi Krutnik:

 1. Józef (patrz wyżej).

 2. Jan, ożenił się z Katarzyną Mycko

Dzieci:

 1. Marya

 2. Michał, przy wojsku w Prusach

 3. Jacenty

 4. Antoni

Strona 12

Kozakowa Góra 31:

Ludwik Wilk, syn Bartłomieja i Maryi Krutnik, wdowiec po śp. Maryi Kłak

Dzieci:

 1. Zofia zamężna Krutnik

Mąż: Jędrzej Krutnik, syn Jakóba i Franciszki Huczyńskiej

Dzieci (Zofii i Jędrzeja):

1. Stefania

2. Jan

3. Józefa

4. Agnieszka

5. Marya

6. Jakób

7. Tekla

 1. Franciszka zamężna Wilk

(Obok dopisana rodzina Michała Stojanowskiego ? patrz: Kozaki (skreślone 183) 31 ? .?Józef lat 13?

Strona 13

Kozaki 32:

Józef Kłak, syn Sebastyana i Agnieszki Stojanowskiej, wdowiec po Annie Sycz

II żona: Tekla Mycków, córka Antoniego i Maryi Zabrockiej

Dzieci I voto:

 1. Michał

 2. Rozalia, zamężna Stojanowska

 3. Marya, zamężna Bojko

Dzieci II voto:

 1. Wojciech, oż.[eniony]

 2. Jan, siedział we Lwowie, służy na Węgrzech (?), ożenił się na Bienowie, pojechał do Ameryki.

Kozaki 32:

Wojciech Kłak, syn Józefa i Tekli Myćków (patrz wyżej: Dzieci II voto, poz. 1)

Żona: Apolonia Wilk, córka Antoniego i Anny Sołtowskiej

Dzieci:

 1. Aniela

 2. Jan

Strona 14

Kozaki 33:

Józef Czarnecki, syn Macieja i Maryi Malinowskiej, (Nazwisko prawidłowo brzmiało Czerniecki)

Żona: Jadwiga vel Katarzyna Hassij, córka Andrzeja i Tekli Szafrańskiej

Dzieci:

 1. Andrzej

 2. Rozalia

 3. Franciszek

 4. Anna

 5. Zofia

Rozalia i Franciszek Czernieccy ok. 1918 r.
(zob. wyżej poz. 2 i 3)

Strona 15

Kozaki 34:

Tomasz Partoła, syn Michała i Rozalii Golica, wdowiec

Żona: Anna Szafrańska, córka Wojciecha i Katarzyny Kłak

Dzieci:

 1. Marya, zamężna Kłak, za Tomaszem Kłakiem

 2. Michał, ożeniony

 3. Rozalia, w Prusach

 4. Szymon

 5. Aniela

Kozaki 34:

Michał Partoła (patrz wyżej poz. 2), syn Tomasza i Anny Szafrańskiej

Żona: Rozalia Szafrańska, córka Wojciecha i Agnieszki Kłak

Dzieci:

 1. Józef

 2. Marya

Strona 16

Kozaki 35:

Jan Banek, syn Onufrego i Teresy Stojanowskiej

Żona Marya Szafrańska, córka Kaspra i Rozalii Wołyniec

Dzieci:

 1. Bazyli, do Kłaka ? Kozaka

 2. Paweł, u Mireckiego

(Całość zapisu przekreślona).

Kozaki 36:

Grzegorz Banek, syn Jana i śp. Maryi Szafrańskiej

Żona: Rozalia Kłak, córka Pawła i Maryi Wilk

Dzieci:

 1. Jan

 2. Józef

 3. Michał

Strona 17

Kozaki 36:

Teodor Jurcan, syn Michała i Apolonii Sembaj

Żona: Franciszka Kłak, córka Marcina i Teresy Stojanowskiej

Dzieci:

 1. Józef

 2. Katarzyna

 3. Jan

 4. Stanisław, zabity przez Ukraińców

 5. Paulina

 6. Paweł

 7. Piotr ? Michał

Ksenia Jurcan z domu Mykietów z mężem Janem Jurcanem w 1945 roku (zob. wyżej poz. 3)

Strona 18

Kozaki 38:

Antoni Szafrański, syn Wojciecha i Katarzyny Kłak

Żona: Zofia Kłak, córka Sebastyana i Anny Kłak (zapewne zamieszkała z synem ? zob. niżej – syn Jacenty),

Dzieci:

 1. Rozalia

jej mąż Józef Domaracki, syn Szczepana i Ewy Isków

Dzieci (Rozalii i Józefa) ? Domaraccy:

1. Józefa

2. Marya

3. Anna Olga

4. Władysław Jan

5. Helena

6. Tadeusz

 1. Jacenty, organista w Szczurowicach (wieś gminna w powiecie radziechowskim w województwie tarnopolskim, dziś woj. lwowskie).

Franciszek Szafrański, syn Wojciecha i Katarzyny Kłak

Strona 19

Kozaki 39:

Piotr Stojanowski, syn Franciszka i Agnieszki Wilk, wdowiec po Katarzynie Wilk

II żona: Rozalia Kłak, córka Józefa i Anny Sycz

Dzieci (Piotra ? z obu małżeństw; Józef i Antoni z I, pozostałe z II):

 1. Józef, vid. pag. seq. (patrz strona kolejna)

 2. Antoni, zaginął na wojnie (I wojnie światowej)

 3. Michał

 4. Katarzyna, zamężna I v. za Janem Wilkiem, II v. za Michałem Szafrańskim.

 5. Stanisław

 6. Tekla

 7. Paulina

Michał Golicz

Żona: Agnieszka Wiguła

Dzieci:

 1. Bronisław

Strona 20

Kozaki 39:

Józef Stojanowski, syn Piotra i Katarzyny Wilk

Żona Tekla Tkaczuk, córka Antoniego i Tekli Szafrańskiej

Dzieci:

 1. Rozalia

 2. Wojciech

 3. Marya

 4. Jacek

 5. Jan

Strona 21

Kozaki 135:

Antoni Stojanowski, syn Jana i Maryi Tkaczuk

Żona: Marya Wilk, córka Antoniego i Anny Sołtowskiej

Dzieci:

 1. Józef

 2. Michał

 3. Jan

 4. Maciej

 5. Anna

 6. Ignacy

 7. Franciszek

 8. Jacobus

 9. Hiacynthus

 10. Karol

 11. Rozalia

 12. Tytus

1932, 23 lipiec, Złoczów? Franciszek Stojanowski syn Antoniego i Marii z Wilków z żoną Marią Stojanowską, córką Jana i Ewy Pająk. Zbiory Witolda Tkaczyka z Poznania.

Franciszek Stojanowski (zob. wyżej poz. 7) z żoną Marią Stojanowską (zob. Jamrozy 215)

Strona 22

Monastyrek 160:

Teodor Sawras, syn Tymoteusza i Anny Baczyńskiej, wdowiec po Annie Wąsowicz

II żona Anna Bzdziuch, córka Wojciecha i Rozalii Chizan

Dzieci I voto:

 1. Agnieszka, na służbie

Plan Monastyrka sporządzony w 1768 roku, a na nim wpis: Wasyl Sawras zaczoł tu mieszkać około roku 1720 y od tego czasu zazwała się Debra Sawrasowa (zazwała ? zaczęto nazywać; debra ? dolina o przekroju poprzecznym w kształcie litery V)

Monastyrek 139:

Szymon Iwasiuta, syn Tymoteusza i Katarzyny Hilczyna

(Wpis skreślony.)

Monastyrek 161:

Mikołaj Balicki, syn Eustachego i Marty Jabłońskiej

Żona: Zofia Amroz, córka Józefa i Maryi Wydra

Strona 23

Monastyrek 166:

Sylwester Balicki, syn Konstantego i Agrypiny Kowaliszyn, wdowiec po śp. Annie Hładkiej

Monastyrek 167:

Andrzej Balicki

Żona: Marya Pliś, uciekła od męża.

Dzieci:

 1. Józef

 2. Karolina

Strona 24

Monastyrek 168:

Rozalia Balicka, córka Marcina Wydry i Anny Krutnik, wdowa po śp. Janie

Dzieci:

 1. Marya zam. Zazula

 2. Tekla, w Prusach
 3. Zofia

Tu mieszka córka śp. Maryi (Marya Balicka po mężu Zazula ? poz. 1) Anna (Zazula)

Strona 25

Monastyrek 168:

Teodor Zazula, syn Jana i Maryi Wasiuty, wyjechał po śmierci żony

Żona: Marya Balicka, córka śp. Jana i Rozalii Wydra

Dzieci:

 1. Anna, u Rozalii Balickiej. (Zob. wyżej).

Strona 26

Monastyrek 169:

Grzegorz Kowaliszyn, agr., syn Konstantego i Katarzyny Stojanowskiej

Żona: Tekla Ziombra, córka Jana i Maryi Burłak

Dzieci:

 1. Anna

W Kanadzie.

Siostry Grzegorza:

 1. Anna zam. Baryła

 2. Marya zam. Kusa

Strona 27

Kozaki 172:

Michał Wilk, agr., syn Bartłomieja i Barbary Szafrańskiej

Żona: Marya Kłak, córka Andrzeja i Franciszki Sycz, łac.

Dzieci:

 1. Jan, wyświęcony na księdza

 2. Rozalia, w klasztorze, wstąpiła do Sióstr Rodziny Maryi

 3. Anna

 4. Agnieszka, w klasztorze, wstąpiła do Sióstr Rodziny Maryi

 5. Katarzyna

 6. Paweł

 7. Władysław

 8. Józefa

Strona 28

Ambrozy 173:

Andrzej Sembaj, syn Stefana i Maryi Harasymyszyn, wdowiec po śp. Maryi Krutnik

II żona: Rusinka.

Dzieci:

 1. Agnieszka, wyszła za mąż za Szymona Iwasiutę na Zazulach pod nr domu 139.

Strona 29

Kozaki 183:

Józef Kłak, agr., syn Sebastyana i Anny Kłak, wdowiec I voto po Magdzie Wilk

II żona: Marya Jarosz, córka Bazylego i Barbary Popowicz, wdowa po śp. Michale Gorczakowskim

Dzieci:

 1. Agnieszka

 2. Franciszek

III żona: Marya Szpak, wdowa po śp. Antonim Stojanowskim, córka Wawrzyńca Szpaka i Rozalii Wąsowicz

Strona 30

Kozaki (skreślone 183) 31:

Michał Stojanowski, syn Jana i Maryi Tkaczuk, wdowiec po śp. Zofii Kłak, córce Józefa i Maryi Jarosz

II żona Marya Wilk, córka Wojciecha i Katarzyny Iwasiuty

Dzieci I vot.:

 1. Józef

 2. Marya

Dzieci II vot.:

 1. Jan

 2. Franciszek

 3. Stanisław

 4. Aniela

 5. Tadeusz

Strona 31

Jamrozy 184:

Jan Stojanowski, syn Stanisława i Pelagii Zabrodzkiej

Żona: Tekla Krutnik, córka Franciszka i Antoniny Stojanowskiej

Dzieci:

 1. Stanisław, z Rozalią Buszkiewicz

 2. Franciszek
 3. Antonina
 4. Marya
 5. Aniela
 6. Paulina
 7. Michał Maryan

Jamrozy 193:

Michał Kłak, syn Franciszka i Ewy Pająk

Żona: Rozalia Mycko, córka Grzegorza i Maryi Kłak

Dzieci:

 1. Jan

 2. Katarzyna

Strona 32

Jamrozy (184 skreślone) 394

Józef Krutnik, ag., syn Franciszka i Antoniny Stojanowskiej

Żona: Marya Stojanowska, córka Kazimierza i Katarzyny Krutnik

Dzieci:

 1. Jan

 2. Stefania
 3. Stanisław

Jamrozy 199:

Tomasz Kłak, syn Franciszka i Ewy Pająk

Żona: Marya Partoła, córka Tymoteusza i Anny Szafrańskiej

Dzieci:

 1. Paulina

 2. Józefa

Strona 33

Kozaki 212:

Paweł Kłak, agr., syn Sebastyana i Agnieszki Stojanowskiej

I żona: Zofia Malinowska

II żona: Marya Wilk

III żona: Teresa Stojanowska, córka Grzegorza Stojanowskiego i Konstancyi Wąsowicz, wdowa I voto po śp. Janie Stojanowskim

Dzieci I voto:

 1. Andrzej, przy wojsku koń zabił

 2. Marya, zamężna Mikołaj Wilk

Dzieci II voto:

 1. Anna, zam. I voto Kozak, II voto Banek (Dopisek na marginesie, zapewne dotyczy Anny): z Kozaka Michała dzieci

1. Rozalia Kozak

2. Michał Kozak

3. Józef (to może być syn Bazylego Baneka ? zob. niżej ? numer domu 212)

 1. Rozalia, zamężna Grzegorz Banek

 2. Zofia

Kozaki 214:

Wojciech Stojanowski, syn Józefa i Maryi Dudar

Żona Marya Gąsiorowska, córka Małgorzaty Skiba

Stanisław Stojanowski

Żona Stefania Hassij

Dzieci:

 1. Władysław

Kozaki 212:

Bazyli Banek, syn Jana i śp. Maryi Szafrańskiej

Żona: Anna Kłak (wymieniona już wyżej ? ten sam numer domu 212), córka Pawła i Maryi Wilk, wdowa, I voto po śp. Teodorze Kozak

Dzieci:

 1. Józef

Strona 34

Jamrozy 215:

Franciszek Pająk, agr., syn Macieja i Maryi Wowianki

Żona: Agnieszka Krutnik, córka Franciszka i Antoniny Stojanowskiej

Agnieszka Krutnik po mężu Pająk

Dzieci:

 1. Szczepan, wyjechał do Ameryki.

 2. Ewa, zamężna za Janem Stojanowskim, synem Sebastyana i Maryi Sawras

Dzieci (Ewy i Jana):

 1. Maryja

 2. Aniela

 1. Jan, żona: Anna Krutnik

 2. Antoni

Jan Pająk (poz. 3) w 1918 roku przed swoją chatą na Amrozach

Strona 35

Kozaki 22:

Marcin Suchiński, syn Macieja i Heleny Sawras

Żona: Marya Hrynczyszyn, córka Jędrzeja i Tekli Szafrańskiej

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Zofia

 2. Rozalia

 3. Stanisław, zabity na wojnie (I wojna światowa)

 4. Franciszek

 5. Maciej

1916, 18 styczeń, Zazule-Kozaki. Wąwóz prowadzący w stronę wsi Łuka. Zbiory: Bogusław Mykietów, Zielona Góra.

Strona 36

Kozaki 22:

Stefan Gruszka, syn Jana i Maryi Boryk

Żona: Zofia Suchińska (zob. wyżej), córka Marcina i Maryi Hasij (inne nazwisko ? zob. wyżej)

Dzieci:

 1. Michał

 2. Władysław

 3. Stanisław

Strona 37

Kozakowa Góra 218:

Mikołaj Wilk, agr., syn Wincentego i Teresy Kłak

Żona: Zofia Drobyk, córka Andrzeja i Tekli Berehul

Dzieci:

 1. Jan, ożeniony z Katarzyną Tkaczuk

 2. Antoni, ożeniony z Katarzyną Nałewajko, u Mireckiego

 3. Michał, w Prusach

Strona 38

Kozakowa Góra 218:

Jan Wilk (zob. wyżej), syn Mikołaja i Zofii Drobyk

Żona: Katarzyna Tkaczuk, córka Antoniego i Tekli Szafrańskiej

Dzieci:

 1. Marya

 2. Antoni

 3. Michał

 4. Anna

 5. Józef

Strona 39

Kozaki 219:

Jan Ferensowicz, agr., syn Macieja i Tekli Czerwinskiej, wdowiec

I żona: Marya Sukmanowska

II żona: Tekla Wilk

Dzieci:

 1. Mikołaj

 2. Anna, zam. Panczyszyn

 3. Jadwiga, zam. Amroz

 4. Marya, zam. Wilk

 5. Stanisław

 6. Zofia, zamężna za Mikołajem Jóźwinem w Podlipcach.

Strona 40

Kozaki 219:

Grzegorz Pańczyszyn, (zob. wyżej ? poz. 2: Anna), agr., syn Andrzeja i Maryi Sycz

Żona: Anna Ferensowicz, córka Jana i Tekli Wilk

Dzieci:

 1. Michał

 2. Stefan

 3. Piotr

 4. Józefa

Kozaki 221:

Stanisław Jędrzejko

żona: Anna Dżygała (?)

Dzieci: Stefania

Kazimierz Jędrzejko

Żona: Józefa Samołej

Dzieci:

 1. Stefania

 2. Katarzyna

Rodzice:

Mikołaj

Magdalena

Strona 41

Kozaki 220:

Stanisław Wilk, agr., syn Antoniego i Anny Sołtowskiej, wdowiec po śp. Maryi Ferensowicz

II żona: Zofia Kowałyk, córka Jana i Maryi Hardygóra

Dzieci:

 1. Natalia

 2. Michał

 3. Marya

 4. Władysław

Brat i siostry Stanisława:

Jan Wilk, ożenił się

Tekla Wilk, służy

Apolonia Wilk, służy, za Kłakiem

26 Cmentarz Kozaki IV rząd Kliknij w obraz

Grób Stanisława Wilka na cmentarzu na Kozakach (2011 r.)

Strona 42

Kozakowa Góra 223:

Katarzyna Wilk, córka Grzegorza Iwasiuty i Anny Hołubczyk, wdowa po śp. Wojciechu Wilku

Dzieci:

 1. Mikołaj, ożeniony z Maryą Kłak

 2. Jan

 3. Anna

 4. Marya zamężna Stojanowska

 5. Agnieszka

Kozakowa Góra 220:

Jan Wilk, syn śp. Antoniego i Anny Sołtowskiej

Żona: Tekla Kłak, córka Józefa i Tekli Mycko

Dzieci z pierwszego małżeństwa nie ma.

II małżeństwo zawarł Jan Wilk z Katarzyną Stojanowską, córką Piotra i Rozalii Kłak

Dzieci:

 1. Rozalia

Strona 43

Kozakowa Góra 223:

Mikołaj Wilk, agr., syn Wojciecha i Katarzyny Iwasiuty

Żona: Marya Kłak, córka Pawła i Zofii Malinowskiej

Dzieci:

 1. Jan

 2. Julian

 3. Anna

 4. Rozalia

 5. Jan

 6. Aniela

 7. Paulina

Kozakowa Góra 222:

Szymon Kutzer (?)

Żona: Marya Bortko (Bartków ? zob. Obertasów 222, niżej jej dzieci z I małżeństwa)

Dzieci:

 1. Jan Dżygała (?)

 2. Franek

Strona 44

Kozakowa Góra 223:

Michał Stojanowski, syn Jana i Maryi Tkaczuk, wdowiec I v. po Zofii Kłak

Dzieci I voto:

 1. Józef

 2. Marya

II żona: Marya Wilk, córka Wojciecha Wilka i Katarzyny Iwasiuta

Dzieci II voto:

 1. Jan

 2. Franciszek

 3. Aniela

 4. Tadeusz

Strona 45

Kozaki (230 przekreślone) 228:

Jan Boszkiewicz, ag., syn Andrzeja i Horpyny Waguły

Żona: Teresa Kłak, córka Mikołaja i Zofii Stojanowskiej

Dzieci:

 1. Antoni, żona: Zofia Wilk

 2. Zofia, w klasztorze

 3. Rozalia, zamężna

 4. Marya, zamężna

 5. Karol

Wybierają się na Obertasy, numer domu 228 (może na Kozakach mieszkali pod numerem 230, a na Obertasach 228?). Porządni, spowiadają się często.

Kozaki 364:

Antoni Boszkiewicz

Żona: Parascevia Franków

Zięć: Michał Kłak

Dzieci (Antoniego i Parascevii):

 1. Maria Boszkiewicz, żona Michała Kłaka

 2. Stanisław

Strona 46

Kozaki 231:

Jan Wilk, syn Bartłomieja i Barbary Szafrańskiej

Żona: Anna Banek, córka Onufrego i Teresy Stojanowskiej

Dzieci:

 1. Józef, wyszedł z domu, ożeniony z Jadwigą Wilk

 2. Rozalia

 3. Franciszka

 4. Jan

Kozaki 235:

Klemens Paulszyn (?)

Żona: Tekla Winiarska

Matka (Klemensa?) Tekla Paulszyn (?)

Dzieci:

 1. Piotr

 2. Klemens

(Dzieci z racji wieku mogą być potomstwem Klemensa, ale nie Tekli Winiarskiej. Może są to dzieci z I małżeństwa? Nie może to też być rodzeństwo Klemensa ? to samo imię Klemens).

Strona 47

Kozaki 245:

Katarzyna Szafrańska, córka Aleksandra Malinowskiego i Maryi Domaradzkiej, wdowa po śp. Kasprze Szafrańskim

Dzieci:

 1. Anna, (służy) u Dachowicza w Złoczowie

 2. Marya

 3. Rozalia, w Zarwanicy służy u Rudego Jana. Rusin

Józef Wilk

Żona Jadwiga Wilk

dzieci:

 1. Józefa

 2. Tadeusz

 3. Marya

Strona 48

Jamrozy 248 Trościaniec parcel[acja?]

Jędrzej Kłak, syn Szymona i Maryi Głowiak

Żona: Franciszka Stojanowska, córka Sebastyana i Maryi Sawras

Dzieci:

 1. Anna

 2. Stanisław

 3. Jan

 4. Marya

Jamrozy 248:

Stanisław Stojanowski

Żona: Zofia Czujka

Strona 49

Jamrozy 253:

Piotr Stojanowski, syn Szymona

Żona: Stefania Bragas (Gragas? Pragas?)

Dzieci:

 1. Stanisława

Strona 50

Jamrozy 260:

Wojciech Suchiński, syn Macieja i Julii Kozak

Żona: Rozalia Amroz, córka Ignacego Ambroza i Katarzyny Głowiak

Dzieci:

 1. Jan

 2. Anna, zamężna z Markiem Zabrockim

Dzieci (Anny i Marka) obrządku łacińskiego:

1. Eugenia

2. Włodzimierz

3. Magdalena Wanda

Strona 51

Monastyrek 270:

Wojciech Wydra, syn Szczepana i Rozalii Stojanowskiej, wdowiec po śp. Katarzynie Balickiej

II żona: Parescewa Andrzejowska, córka Jana i Maryi Antoch

Agnieszka Przyzdyk

Eugenia Przyzdyk

Antoni Lewicki

Żona: Marya Babij

Dzieci:

 1. Anna

 2. Marya

 3. Michał

 4. Antoni

 5. Jan

 6. Aniela

Strona 52

Monastyrek 275:

Jan Stanisławski, mercen., syn Szymona i Magdaleny Skoczylas

Żona: Anna Spysznyk, córka Andrzeja i Parascewii Kozak, wdowa po Pawle Malinowskim

Dzieci:

 1. Michał

 2. Karol

Antoni Milecki

Żona: Tekla Malinowska

Strona 53

Kozakowa Góra 281:

Grzegorz Kostyk, agr., syn Teodora i Maryi Perkołaba ? wdowiec po Agnieszce Czernieckiej

Dzieci:

 1. Marya zamężna Sawras

 2. Zofia zamężna Wilk, vid. (patrz) numer domu 30

 3. Anna zamężna Kuź, mąż: Grzegorz Kuź, syn Wawrzyńca i Anny Hasij

 4. Rozalia, pojechała w świat, ślad zginął

 5. Michał

 6. Józef, w Prusach

Dopisek: poz. 5 i 6 praktykują grecki obrządek.

Strona 54

Monastyrek 283:

Anna Stojanowska, córka śp. Jana Dyki i Maryi Sawras, wdowa po śp. Franciszku Stojanowskim

Dzieci:

 1. Paweł, ożeniony z Anną Pełech, córka Szymona i Agrypiny Baryła

Dzieci (Anny i Pawła):

1. Władysław

2. Leon

 1. Jan, w Prusach

Strona 55

Jamrozy 294:

Mikołaj Petrusiw, mer., syn Jana i Anny Orłowskiej, wdowiec po śp. Józefie Kozak

II żona: Marya Schwartz, córka Jacentego Hładkiego i Magdaleny Boszko, wdowa po śp. Wincentym Schwartz, kowalu

Dzieci I voto (z Józefą Kozak):

 1. Zofia

 2. Marya

 3. Ksenia

 4. Katarzyna

Wyjechał (wpis dotyczy całej rodziny).

Jamrozy 294:

Marcin Badyn, syn Jana i Katarzyny Bojczuk

Żona: Fołyna (?) Mroczko, córka Anny Mroczko

Dzieci:

 1. Józefa

 2. Anna

 3. Anna

Strona 56

Obertasów 304:

Franciszek Kopaniecki, syn Jana i Maryi Głuszko

Żona: Anna Wilk, córka Piotra i Zofii Kozioł

Dzieci:

 1. Józef

Strona 57

Kozaki 305:

Joachim Pańczyszyn, rolnik, syn Bazylego i Maryi Sawras, wdowiec po śp. Rozalii Wilk

II żona: Anna Kusa

Dzieci:

 1. Zofia, (z pierwszego małżeństwa)

Strona 58

Jamrozy 306:

Antoni Stojanowski, syn Franciszka i Agnieszki Wilk

Żona: Agata Pełech, córka Szymona Pełecha i Heleny Balickiej

Dzieci:

 1. Kazimierz, żonaty z Maryą Buszkiewicz, córka (?) Zofia.

 2. Tekla

 3. Marya

Jamrozy 306:

Stanisław Ferensowicz, syn Michała i Maryi Gniewek

Żona: Anna Stojanowska, córka Antoniego i Ahafii (Agata) Pełech (zob. wyżej)

Strona 59

Kozaki 308:

Józef Stojanowski, agr., syn śp. Wojciecha i Maryi Horszyńskiej

Żona: Marya Dudar, córka Stefana i Barbary Jarosz

Maria Dudar z wnukiem Władysławem Stojanowskim

Dzieci:

 1. Jan, vide pagina sequens (patrz następna strona)

 2. Wojciech, krawiec

 3. Michał

 4. Stanisław

 5. Józefa, zamężna za Piotrem Dmytryszynem w Strutynie pod numerem domu 47

 6. Antoni

 7. Jacenty

 8. Anna

 9. Marya

1916, 29 grudzień, Złoczów (miejsce wysłania), fotografia z Kozaków? Adresat: Stanisław Stojanowski Gebirs Haubit Divizion Feldpost (?) Kochani Braci Posyłam ci swoji Fortografii i cali Rodzini Topoznay Prcze (?) wynsza zoney szło To Wynszy wy glonda osoby i (??) Jest ?? Jest to prawdopodobnie dom Stojanowskich ? Kozaki nr 308 (patrz opis na górze strony). Zbiory: Teresa Duk z domu Kozak, Gorzów Wlkp.

Strona 60

Kozaki 308:

Jan Stojanowski, syn Józefa i Maryi Dudar (patrz wyżej)

Żona: Acelina Swach, córka Stefana i Julii Szmigiel

Dzieci:

 1. Józef

 2. Marya

 3. Stefania

Strona 61

Kozaki 309:

Wawrzyniec Wilk, syn Jana i Wiktoryi Bednarczuk, wdowiec po śp. Rozalii Kłak

II żona: Rozalia Siutryk, córka Jana i Agnieszki Witko

Dzieci:

z I małżeństwa:

 1. Franciszek, ożeniony z Magdą Wilk

z II małżeństwa:

 1. Michał, ożenił się z Pauliną Kędzia i mieszka w Kamionce Strumiłowej

 2. Wojciech

 3. Mikołaj, w Prusach

 4. Marya, w Prusach 2 lata

 5. Antoni

Strona 62

Kozaki 309 (dopisane:) 376:

Franciszek Wilk, syn Wawrzyńca i Rozalii Kłak

Żona: Magdalena Wilk, córka Antoniego i Anny Sołtowskiej

Dzieci:

 1. Jan

 2. Stefania, nie umie pacierza

Grób Franciszka Wilka na cmentarzu na Kozakach (2010 r.)

Kozaki (309 skreślone) 369:

Grzegorz Buryk, syn Bazylego i Maryi Mireckiej

Żona: Magdalena Wilk, córka Antoniego i Anny Sołtowskiej, wdowa po śp. Franciszku Wilk

Dzieci:

 1. Michał

 2. Pawlina

Strona 63

Kozaki 310:

Piotr Stojanowski

Żona: Ewa Pańczyszyn

Dzieci:

 1. Jan

Kozaki 311:

Jakób Ferensowicz

Żona: Anna Plis

Dzieci:

 1. Marya

 2. Katarzyna

 3. Aniela

 4. Józefa

 5. Stanisław

Strona 64

Kozaki 312:

Jan Wilk, agr., syn Michała i Zofii Szafrańskiej

Żona: Katarzyna Banek, córka Onufrego i Teresy Stojanowskiej

Dzieci:

 1. Franciszka, zam. Stojanowska, vid. N. d. 43 (patrz numer domu 43).

 2. Michał, ożeniony z Franciszką Wilk, na wojnie (I wojna światowa) zaginął

 3. Anna, wyszła za mąż za Jacentego Szafrańskiego organisty.

Nd 31. Żona Michała (zob. wyżej): Franciszka Wilk, córka Ludwika i Maryi Kłak

Dzieci:

 1. Aniela

 2. Jan

II mąż (?): Jan Romanów

Strona 65

Kozaki 318:

Wojciech Kłak, syn Celestyna i Anny Kłak

Żona: Marya Ferensowicz, córka Michała i Tacyanny Kardynał (?)

Dzieci:

 1. Józef

 2. Jan, w Prusach

 3. Szczepan, ożeniony z Teklą Krupką (?)

 4. Magdalena, wydana za Michałem Wydrą (?)

 5. Tekla

Tu służy: Kasper Paluch, syn Kazimierza z Beremowic par. Olejów

1917, 1917 Kozaki Dom Szczepana Kłaka (ojca Józefa Kłaka) lub Wojciecha Kłaka (bardziej prawdopodobne). Podpis z tyłu fotografii: ??.???? 14. (??????) 1917 / ????? ????? ??????. ??- / ????? ?????. ????? /???? ???? ????? ???? / ??? ? ?????????? / ???? ??????? ???? / ? ???? ??? ?????(????) / ?.(???? (?????? ?????????) ????? ???? (???) / ???? ???????. (???????) / ???????????, ? ????.. / ??????????.? ????? / ?? ?????????????. / ? ??? (???)?.?? ??? ? ??? / ?..? ???? (???????????)???. / ?????(???????)???.. / ????????????.. / ?????.(???????)???../ ?????.(?    ?   ?      ??)?????. Zbiory: W.B.

Strona 66

Kozaki:

Alexander Pukowski

Żona Marya Buszkiewicz

Dzieci:

 1. Emilia

Strona 67

Kozaki 319:

Aleksy Banek, rolnik, syn Onufrego i Teresy Stojanowskiej

Żona: Agnieszka Wilk, córka Alexandra i Anny Pańczyszyn

Dzieci:

 1. Antoni

 2. Anna, zamężna za Janem Wilkiem

 3. Eliasz, w Prusach

 4. Mikołaj, w Prusach

 5. Rozalia

 6. Franciszka

 7. Marya

Kozaki 358 (?):

Antoni Hertman

Żona: Agnieszka Rzeźniczak

Dzieci:

 1. Jakób Pachołek (?)

 2. Franciszek

 3. Michał

 4. Marya

 5. Władysław

Strona 68

Kozaki 319:

Jan Wilk, syn Piotra i Zofii Kozioł

Żona: Anna Banek, córka Alexandra i Agnieszki Wilk

Dzieci:

 1. Walerya

Strona 69

Jamrozy 329:

Józef Ambros, syn Ignacego i Katarzyny Głowiak, wdowiec po śp. Maryi (?) Wydrze

II żona: Zofia Kłak, córka Sebastyana Kłaka i Anny Kłak, wdowa po Antonim Szafrańskim

Dzieci I voto:

 1. Wojciech, vide pagina sequens ? patrz strona następna

 2. Zofia, za Balickim na Trościanieckiej parcelacji, na Obertasowej

 3. Michał, w Prusach

 4. Marya

 5. Stanisław

 6. Franciszek

Strona 70

Jamrozy 329:

Wojciech Ambros (zob. wyżej), syn Józefa i Maryi Wydra

Żona: Marya Bożkiewicz, córka Mikołaja i Anny Kłak

Dzieci:

 1. Karolina

 2. Stefania

 3. Józef

Jan Biliński

Żona: Marya Baran

Dzieci:

 1. Szczepan

Wojciech Stojanowski

Franciszek Koponiecki (Kopaniecki?)

Żona: Anna Wilk

Dzieci:

 1. Józef

 2. Michał

 3. Stanisław

 4. Karol

Strona 71

Jamrozy 330:

Szymon Stojanowski, syn Józefa i Agnieszki Gorczakowskiej

Żona: Franciszka Kłak, córka Tomasza i Rozalii Szafrańskiej

Dzieci:

 1. Jan, ożeniony z Ahafią (Agata) Banek, mieszka Kopcowa (Kupcowe ? przysiółek na północ od Krutników lub obok – Kopcowa Góra) 210.

 2. Marya zamężna Zabrocka, Mąż: Erazm Zabrocki, syn Daniela i Kseńki Rudenskiej

1. Michał

2. Józef

3. Wojciech

 1. Piotr

Strona 72

Jamrozy 331:

Grzegorz Dolnik, syn Eliasza i Maryi Pietruszewskiej, wdowiec po śp. Annie Boczkowskiej

II żona: Zofia Stojanowska, córka Andrzeja Kłaka i Franciszki Sycz, wdowa po śp. Pawle Stojanowskim

Dzieci Zofii I voto:

 1. Jan Stojanowski, żona: Anna Pełech, córka Aleksego i Magdy Kowal (?)

Dzieci:

1. Marya

2. Karol

 1. Michał Stojanowski, w Prusach (skreślone), żona: Pelagia Jarosz

Dzieci:

1. Paweł

 1. Anna Stojanowska, nie chodzi do kościoła

Jan ? chodzi do Maryi Boszkiewicz, nie żyje dobrze z żoną.

Strona 73

Jamrozy 341:

Kazimierz Stojanowski, agr., syn Franciszka i Agnieszki Wilk

Żona: Katarzyna Krutnik, córka Jakuba i Franciszki Huczyńskiej, vide (patrz) numer domu 5

Dzieci:

 1. Marya zamężna Krutnik, vide (patrz) numer domu 184

 2. Franciszka zamężna Ferensowicz, mąż: Karol Ferensowicz

Dzieci:

 1. Józef

 2. Jan

 1. Aniela

 2. Stefania

1940-1944, Amrozy Kozaki? Rodzina Ferensowiczów. 1. Antonina Lesiuk z domu Ferensowicz 2. Józef Lesiuk 3. Janina Ferensowicz 4. Franciszka Ferensowicz z domu Stojanowska 5. ks. Józef Ferensowicz 6. Karol Ferensowicz. Zbiory Anieli Stojanowskiej z Białcza.

Jamrozy 358:

Wincenty Rzeźniczak

Żona: Wiktorya Jakubaszek (?)

Strona 74

Zazule Folwark

WP. (Wielmożna Pani) Lesińska, wdowa po lekarzu pow. (powiatowym?). (Lisińska Julia? ? właścicielka Łuki)

Strona 75

Osmalona 271:

Antoni Bożkiewicz, syn Andrzeja i Horpiny Waguły

Żona: Parascewia Kazimir, córka Franciszka i Tekli Banowyk

Dzieci:

 1. Stanisław

 2. Karol

 3. Marya

 4. Anna

Mikołaj Jasny

Żona: Katarzyna Kopaniecka (?)

Dzieci:

 1. Walerya

 2. Dymitr

Strona 76

Kozaki 217:

Jan Szewczyk

Żona: Helena Bałacka

Strona 77

Kozaki 212:

Teodor Kozak, syn Mikołaja i Heleny Tkaczuk

Żona: Anna Kłak, córka Pawła i Rozalii Wilk

Dzieci:

 1. Rozalia

 2. Michał

Strona 78

Kozaki 41:

Józef Wydra, syn Marcina i Anny Krutnik

Żona: Anna Malinowska, córka Sylwestra i Maryi Hupałowskiej

Dzieci:

 1. Wawrzyniec, w niewoli

 2. Zofia, zamężna, Zofia bapt. (łac. chrzczona?) w kościele

 3. Jan, w Prusach, zabity

 4. Michał

 5. Marya, zamężna w Trościańcu (Małym) za Michałem Pasternakiem (?)

1916, 18 styczeń, Zazule-Kozaki. Droga we wsi. Zbiory: Bogusław Mykietów, Zielona Góra.
Dom Ludowy na Kozakach (1978 r.)

Strona 79

Kozaki 42:

Karol Mirecki, syn Antoniego i Maryi Worobec, gajowy

Żona: Tacyanna Szafrańska, córka Wawrzyńca i Maryi Pełech, wdowa po śp. Janie Naływajko

Dzieci:

 1. Michał Naływajko, Michał Nałew ma przejść przez (?).

 2. Katarzyna Nałewajko, zamężna Wilk. Mąż tejże Antoni Wilk, syn Mikołaja i Zofii Drobek

Dzieci tychże:

1. Marya

2. Kazimierz

3. Ludwik Józef

4. Jan

Strona 80

Kozaki 43:

Stanisław Stojanowski, syn Wojciecha i Maryi Hoszyńskiej

Żona: Katarzyna Stojanowska, córka Sebastyana i Rozalii Golicz

Dzieci:

 1. Tytus ożeniony z Anną Krutnik, mieszka w Jelechowicach

 2. Jan, jest kapłanem w dyec. krakowskiej

 3. Antoni ożeniony z Franciszką Wilk

 4. Rozalia zamężna Krutnik, mieszka w Krutnikach

 5. Wojciech

 6. Ignacy, chodzi do gimnazjum w Podgórzu, zabity na wojnie (I wojnie św.)

Mieszka Marya Stojanowska, wdowa po śp. Antonim, córka śp. Wawrzyńca Szpaka i Rosalii Wąsowicz

Strona 81

Kozaki 43:

Antoni Stojanowski, syn Stanisława i Katarzyny Stojanowskiej

Żona: Franciszka Wilk, córka Jana i Katarzyny Banek

Dzieci:

 1. Rozalia Anna

 2. Jan Kazimierz

 3. Aniela

 4. Stanisław

 5. Kajetan Karol Jacek

 6. Helena

Służy Aniela Onyśków z Kiejkowa gm. Strutyń

Kozaki 43:

Wojciech Stojanowski, syn Stanisława i Katarzyny Stojanowskiej

Żona: Anna Semenko, córka Stefana i Maryi Bilińskiej

Dzieci:

 1. Tytus Karol

 2. Marya

 3. Emilia

Ogłoszenie. Polska Gazeta Kresowa 10.04.1914

Strona 82

Kozaki 44:

Antoni Stojanowski, syn Kaspra i Rozalii Wilk

Żona: Tekla Jaworska, córka Jana i Maryi Palnej

Dzieci:

 1. Władysław

 2. Marya

 3. Jan

Wyjechał na Węgry (zapis dotyczy Antoniego z rodziną).

Strona 83

Kozaki 45:

Michał Wilk, syn Aleksandra i Anny Fedczyszyn

Żona: Anna Kozak, córka Mikołaja i Heleny Tkaczuk

Dzieci:

 1. Józef

 2. Jan

 3. Mikołaj

 4. Marya

 5. Katarzyna

 6. Zofia

 7. Stefan

 8. Józefa

 9. Aniela

Kozaki 46:

Grzegorz Farion, syn Mikołaja i Katarzyny Wierzbickiej

Żona: Zofia Bożkiewicz, córka Mikołaja i Anny Głowiak

Dzieci:

 1. Tekla

(Wpis przekreślony trzema pionowymi liniami).

Strona 84

Jamrozy 46:

Mikołaj Bożko vulgo (powszechnie zwany) Buszkiewicz, syn Filipa i Matrony Baryła, wdowiec po Annie Głowiak

Dzieci:

 1. Zofia zamężna Farion (zob. wyżej ? co ciekawe ? ma nazwisko Bożkiewicz)

 2. Marya, za Wojciechem Ambrozem pod numerem (domu) 329

 3. Tekla, zmarła ma robocie w Prusiech we wsi Salzwedel (Folwark Winkowo ? Nowe Drozdowo w powiecie oleckim)

 4. Janina

Tu mieszka ciotka Mikołaja, Magdalena Holarczuk (Stolarczuk?), córka Macieja Amroza i Franciszki Zawadzkiej, wdowa po śp. Gabryelu

Strona 85

Jamrozy 46:

Grzegorz Farion, syn Mikołaja i Katarzyny Wierzbickiej

Żona: Zofia Bożko v (vulgo ? powszechnie zwany) Buszkiewicz, córka Mikołaja i Anny Głowiak

Dzieci:

 1. Anna

 2. Tekla

Mikołaj Buszkiewicz (zob. wpis wyżej)

Józef Stojanowski (II mąż Zofii Bożko?)

Żona: Zofia Bożko

Joanna Buszkiewicz

Jamrozy 48:

Fołyna Badyn, wdowa

Dzieci:

 1. Józefa

 2. Anna

(Zobacz wpis Jamrozy 294)

Strona 86

Jamrozy 47:

Antoni Amroz, syn śp. Ignacego i Katarzyny Kłak

Żona: Jadwiga Ferensowicz, córka Jana i Tekli Wilk

Matka: Katarzyna Amroz, córka Wojciecha Głowiaka i Rozalii Czerneckiej, wdowa po Ignacym Amrozie

Wuj: Franciszek Głowiak, syn Wojciecha i Rozalii Czerneckiej, wdowiec po Franciszce Bykowskiej

Strona 87

Jamrozy 49:

Daniel Buryk, syn Bazylego i Anny Kozak

I żona: Agnieszka Zawadowska, córka Kajetana i Anny Stolarz (Słolarz?)

II żona: Magdalena Amroz

III żona: Franciszka Sawras, córka Piotra i Agnieszki Wilk

Dzieci (III voto):

 1. Marya

 2. Eliasz, w Prusach

 3. Jan, w Prusach

 4. Mikołaj, w Prusach

 5. Bazyli

 6. Michał

 7. Grzegorz

 8. Bazyli

Strona 88

Zazule Obertasów 221:

Michał Tomków, agr.

Żona: Agnieszka Bartków

Dzieci:

 1. Ignacy, ożeniony z Anną Baran, córką Marka i Maryi Wąsowicz

 2. Helena

 3. Jan

 4. Mikołaj

 5. Franciszek

Wrócili do Berezowicy (z wyjątkiem poz. 1. Ignacy).

Strona 89

Obertasów 221:

Rzeźniczek Jacenty, agr., z Berezownicy (powiat Zbaraż)

Żona: Wiktorya Jabubaszka, córka Piotra i Zofii Szymków

Dzieci:

 1. Agnieszka zamężna Pachołek, Mąż Florian Pachołek

1. Jakób

2. Anna

3. Franciszka

4. Franciszek

Strona 90

Obertasów 393:

Walenty Pobihuszka, agr., syn Floryana i Apolonii Jaroszewskiej

Żona: Józefa Wiszniowska, córka Jakóba i Maryi Bartków

Dzieci:

 1. Franciszek

 2. Anna

 3. Agnieszka

 4. Marya

 5. Jan

Siostry Walentego Pobihuszki:

 1. Anna, Zamężna za Janem Rzeźniczakiem

Dzieci:

1. Marya

2. Wiktorya

 1. Tacyanna

Zachowują obrządek ruski.

Strona 91

Obertasów 222:

Jan Bartków, agr., syn Marcina i Pauliny Kubów

Żona: Anna Sesiuk, córka Maksymiliana i Maryi Zakrzewskiej

Dzieci:

 1. Marya zamężna Dżygała

 2. Stanisława, zamężna Piotr Baryła

 3. Agnieszka, była zamężna za Filipem Jasionowskim.

Córka: Anna, pogrobowiec (urodziła się po śmierci ojca)

 1. Elżbieta, ma dziecko nieprawego łoża Władysława

 2. Paulina

Strona 92

Obertasów 222:

Wawrzyniec Dżygała, syn Antoniego i Karoliny Pobihuszki, zmarł przy wojsku

Żona: Marya Bartków, córka Jana i Anny Sesiuk

Dzieci:

 1. Anna

 2. Jan

 3. Franciszek

Strona 93

Obertasów 222:

Jakób Wiszniowski, syn Jana i Maryi

Żona: Marya Bartków, córka Marcina i Pauliny Kubów

Dzieci:

 1. Józefa zamężna Pobihuszka

 2. Marya zamężna Lewicka

 3. Anastazya zamężna Lewicka.

Obertasów 223:

Jakób Wilk

Żona: Marya Malinowska

Dzieci:

 1. Stefania

Strona 94

Obertasów 361:

Łukasz Lewicki, syn Jana i Ahafii Jasienowskiej

Żona: Marya Wiszniowska, córka Jakóba i Maryi Bartków (zob. Obertasów 222)

Dzieci:

 1. Anna

 2. Paulina

 3. Joannes (Jan)

 4. Franciszka

 5. Jan

Strona 95

Obertasów (brak numeru domu):

Wojciech Pawliszyn, vel Józwów (?)

Żona: Tekla Ciwach

Dzieci:

 1. Klemens, w Prusach.

 2. Piotr

Siostra: Domicela Pawliszyn

(Zob. Obertasów 222)

Strona 96

Obertasów (222 skreślone) 361:

Szczepan Lewicki, syn Jana i Ahafii (Agata) Jasinowskiej

Żona: Anastazya Wiszniowska, córka Jakóba i Maryi Bartków (Zob. Obertasów 222)

Dzieci:

 1. Marya

 2. Agnieszka

 3. Josephus (Józef)

Łukasz Lewicki

Żona: Marya Kuba

Dzieci:

 1. Anna, żona Jakuba Janiszewskiego

 2. Jan

 3. Franciszka

(Wpis dotyczy Łukasza Lewickiego i jego rodziny ? zob. Obertasów 361)

Strona 97

Landewerke (?) Obertasów

(Majątek ziemski? Folwark? Bez numeru domu)

Szymon Kukurudza, syn Cyryla i Anny

Żona: Marya Półtorak, córka Stanisława i Rozalii Olech

Dzieci:

 1. Katarzyna

 2. Michał

Wyjechali do Brazylii.

Strona 98

Obertasów 222:

Wojciech Juźwów vel Pauliszyn (Pawliszyn), syn Michała i Weroniki Ciurys (?)

Żona: Tekla Ćwach, córka Jana i Anny Żerelnych

Dzieci:

 1. Klemens, Żona: Aleksanda Bartków, córka Michała i Anny Hałtyn (?)

Dzieci:

1. Władysław

 1. Piotr

Strona 99

Monastyrek 169:

Bazyli Baryła, syn Marka i Fewronii Ilczyny

Żona: Anna Kowaliszyn, córka Konstantego i Katarzyny Stojanowskiej

Dzieci:

 1. Stefania

 2. Aniela

 3. Ewa

 4. Marya

 5. Katarzyna

Katarzyna Kowaliszyn

Siostra Anny: Marya

Strona 100

Numer domu 394:(bez nazwy przysiółka ? może Krutniki?)

Józef Krutnik

Żona: Marya Stojanowska

Dzieci:

 1. Jan

 2. Helena

 3. Antoni

Jędrzej Krutnik

Żona: Nastka Pełech

Dzieci:

 1. Tekla

 2. Władysław

 3. Paulina

 4. Jadwiga

 5. Jakób

 6. Józefa

Strona 101

Kozakowa Góra (bez numeru)

Józef Malinowski, syn Tekli Malinowskiej

Żona: Tekla Sawras, córka Grzegorza Sawrasa i Serafiny Tkaczuk

Dzieci:

 1. Jan, chrzczony w Złoczowie

Strona 102

Obertasy 316:

Jan Baran, syn Marka i Maryi Wąsowicz

Żona: Victoria Wesołowska, córka Jana i Maryi Bahryj

Dzieci:

 1. Aniela

 2. Eugenia

 3. Marya

Obertasy 13:

Dominik Wilk

Żona: Petronela Korczakowska

Dzieci:

 1. Władysław

 2. Ludwika

 3. Emilia

Obertasy 15 (5?):

Katarzyna Wesołowska, zamężna Jasionowska

Dzieci:

 1. Olga, chrzczona w Kołtowie w cerkwi, upomnieć się o metrykę.

Strona 103

Obertasów 371:

Grzegorz Kusy, syn Grzegorza i Eufrozyny Taryńko (Faryńko?)

Żona: Marya Kowaliszyn, córka Konstantego i Katarzyny Stojanowskiej

Dzieci:

 1. Anna

Jan Andrzejko, syn Mikołaja i Magdaleny Stojanowskiej

Żona: Zofia Tkaczuk, córka śp. Stefana i Julii Kłak

Dzieci:

 1. Władysław

 2. Stanisław

 3. Andrzej

W Łuce (zapis dotyczy całej rodziny Jana Andrzejki).

Strona 104

Obertasów 366:

Regina Mazur, I voto Majkuł

Zamężna za Andrzejem Dżus (Dius?)

Oberstasów 14:

Jan Ferensowicz

Żona: Marya Szelug

Dzieci:

 1. Władysław

Obertasów 373:

Krawczuk Jan, gr.

Żona: Agnieszka Zabrodzka

Dzieci:

 1. Zofia

 2. Anna

 3. Marya

 4. Magdalena

Obertasów 385:

Eliasz (?) Zwarycz

Żona: Anna Stojanowska

Obertasów 392:

Jasionowski Ignacy

Żona: Paulina Czerniecka

Strona 105

Obertasy 233:

Józef Wilk, syn Jana i Anny Banek

Żona: Jadwiga, córka Piotra Wilka i Zofii Kozłów

(Obertasy?) 400 (?):

Jakób Psiłka (Psułka?), syn Józefa i Józefy Bachłak.

Żona: Katarzyna Wilk, córka Piotra Wilka i Zofii Kozioł

Dzieci:

 1. Franciszek

 2. Józef Piotr

 3. Zofia

(Obertasy?) 342:

Fedko Waryłyszyn

Żona: Marya Kobylańska

Dzieci:

 1. Marya zamężna Jasion, osobno.

Syn Łukasz Waryłyszyn (zapis jest niejasny – może to być syn Fedka i Marii ? mąż Pauliny Czernieckiej ? zob. niżej).

 1. Paulina Czerniecka, łac.

Dzieci:

1. Anna

Eliasz Jasionowski

Żona: Marya Waryłyszyn

Dzieci:

 1. Eugenia, Kołtów

 2. Bronisława

(Obertasy?) 225

Grzegorz Grabas (Graba?), syn Piotra i Eufrozyny.

I żona: Katarzyna Bilińska.

Dzieci:

 1. Ignacy, nie wróci (z Ameryki?)

 2. Stanisław, nie wróci

 3. Anastazya (?), w Ameryce

 4. Stefania, w domu

II żona: Anastazya Jaśnij.

(Obertasy?) 356:

Mikołaj Jaśnij, syn Piotra i Barbary Turzyńskiej (?)

Żona: Katarzyna Kopaniecka

(Obertasy?) 413:

Dominik Wilk

Żona: Petronella Gorczakowska

Dzieci:

 1. Władysław

 2. Ludwika

(Obertasy?) 233:

Piotr Wilk (zob. wpis wyżej)

Żona: Zofia Kozioł

Dzieci:

 1. Jakób

 2. Dominik (?), (ożeniony z) Petronelą Gorczakowską

 3. Katarzyna, (zamężna) Psiłka (?)

 4. Jan Wilk, (ożeniony z) Banek

 5. Anna, (zamężna) Kopaniecka

 6. Jadwiga, (zamężna z) Józef Wilk

(Obertasy?) 233:

Franciszek Kopaniecki, syn Jana i Maryi Głuszko

Żona: Anna

Dzieci:

 1. Józef

Michał Hubert (?)

Żona: Elżbieta Wickenkaiser (?)

(Obertasy?) 221:

Mikołaj Jędrzejko, syn Jędrzeja i Maryi Krutnik (patrz wpis wyżej).

Żona: Magdalena Stojanowska.

Dzieci:

 1. Kazimierz

 2. Stanisław

(Obertasy?) 277:

Tymrakiewicz Wawrzyniec, syn Jędrzeja i Agnieszki Jabłońskiej

Żona: Aleksandra Jasionowska, córka Aleksandra i Anny Iwanicha (?)

Wpis metropolity lwowskiego św. Józefa Bilczewskiego na 1 karcie Spisu imiennego parafian dla wsi wchodzących w skład parafii (sygn. 246)

Spis imienny parafian dla wsi wchodzących w skład parafii. Sygn. 246.

Na 1 (nienumerowanej) karcie księgi, wpis wizytacji kanonicznej ?Zazule die 28 maji 1911?, z odręcznym podpisem ?+Josephus?. Jest to podpis św. Józefa Bilczewskiego (1860-1923) ? profesora teologii, rektora Uniwersytetu Lwowskiego, arcybiskupa lwowskiego obrządku łacińskiego, polskiego świętego Kościoła katolickiego.

1900 ok., Lwów, Święty Józef Bilczewski (1860-1923) metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Zbiory Anieli Stojanowskiej z Białcza.

Strona 1

Nagłówek drukowany: Spis familij (Status animarum), dopisane ręcznie: od r. 1905. Str. (numer 33 przekreślony) 1.

Podlipce

Strona 2

Podlipce Januszowskie 85:

Wp. (Wielmożny Pan) Treter Roman Konstantyn dwojga imion, właściciel dóbr

Żona: Filomena nata Kassala, córka śp. Karola i Maryi Różyckiej

Matka właściciela dóbr: WP. Januszowska Marya Jadwiga Anna trojga imion, wdowa po śp. Konstantym Treterze, łac, we Lwowie.

Nobilitacye Urodzonych Treterów- Konstytucje Sejmu Krakowskiego za Iana III R.P. 1676. Prawa, konstytucye i przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego y wszystkich Prowincyi należących: na walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalone. Vol. 5: ab anno 1669 ad annum 1697; acta reipublicae continens, Warszawa 1738, s. 406.
Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, T. 9, Lipsk 1842, s. 119. Konstanty to zapewne mąż wymienionej w spisie Marii Jadwigi Anny Januszowskiej, ojciec Romana Konstantyna.
1942, 27 grudzień. Fotografia z podpisem: Inż. Arch. Stefan de Lubomir Treter, ur. 15 III 1864 w Podlipcach. Pow. Złoczów. W majątku moich Rodziców obok Płuchowa. Zdjęcie z dnia 27 XII 1942 roku.

Inż. Arch. Stefan de Lubomir Treter, ur. 15 III 1864 w Podlipcach. Pow. Złoczów. W majątku moich Rodziców obok Płuchowa. Zdjęcie z dnia 27 XII 1942 roku (brat Romana Konstantyna?)

Współzarządca Dóbr:

Kordyan Dominikowski, żonaty

Żona: zarządczyni poczty w Zborowie ? gdzie też i przebywa stale.

(Wpis o współzarządcy dóbr i jego żonie wykreślony)

Podlipce Januszowskie 114:

Weronika Złachowska (Złoczowska?), akusz. (akuszerka?).

Podlipce Januszowskie 118:

Wąs Aleksander, furman

Żona: Anna

Dzieci obrządku łac.:

 1. Marya

 2. Paulina

Mieszkają obecnie w Strutynie.

Strona 3

Podlipce Januszowskie 118:

Drozda Stanisław, majster kowalski

Żona: Tekla Kozioł

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Jan, w terminie u kowala w Jastrzębicy koło Lwowa

 2. Franciszek

 3. Feliks

 4. Aniela

 5. Bronisława

 6. Emilia

Podlipce Januszowskie 132:

Kisielka Wacław, zarządca, ewangelik

Żona: Emilia

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Bronisław

 2. Marya

(Wpis przekreślony.)

Strona 4

Podlipce Januszowskie 171:

Krzywy Piotr, gumienny

I żona: Nakonieczna Anastazya

II żona: Anna Partyka

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Jan, żonaty

 2. Józef, żonaty

Podlipce Januszowskie (wpis pod numerem 171)

Orłowski Józef, kołodziej dworski ? przyszedł z Płuhowa

Żona: Parascewia Nasten

Dzieci:

 1. Syn ich Szymon ożeniony w Płuhowie z Michaliszyn

1. Syn Szymona: Władysław, metryka w cerkwi.

(Wpis przekreślony.)

Podlipce Morawskie 108 (obok dopisano:) 141:

Ząbkowski Jakób, emerytowany dozorca więźniów

Żona: Biała Magdalena

Hulak Michał, zarobik dzienny, umarł przed 3ma laty ? bez pozwolenia pochowany

Żona: Anna

(Wpis przekreślony.)

Podlipce Morawskie 177:

Stanisławska Marya z domu Wilk, wdowa po śp. Karolu

Mieszka tu także jej matka: Wilk Franciszka, wdowa po śp. Adamie.

Strona 5

Podlipce Morawskie 153:

Górski Stefan, zarobnik

Żona: Marya

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Rozalia, przebywa (w Złoczowie) we Lwowie

1. Nieślubny syn Rozalii Leopold w tym domu przebywa

Podlipce Morawskie 191:

Geller Franciszek, gumienny

(Wpis przekreślony.)

Podlipce Morawskie 57:

Twardowski Antoni syn Jana i Anny Dauisz (? obok dopisane Kemin? Komin?), zarobik, stelmach

Żona: Rozalia Szutiak, córka Pawła Szutiak i Franciszki Pokornej

 1. Marya

W r. 1907 święcił ten dom ks. Ant. Poznański, rz.k. wik.[ary] ze Złoczowa.

Tu mieszkają bratanki:

Stanisław Twardowski, syn Józefa i Ludwiki N.

Wilhelm Twardowski

Podlipce Morawskie 175:

Iwaszków Mykieta, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Dumańska Katarzyna

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Marya

W r. 1907 święcił ten dom ks. Antoni Poznański, rzym. kat. wik.[ary] ze Złocz.[owa].

Strona 6

Podlipce 178:

Lewandowski Grzegorz, syn śp. Jana i śp. Maryi Nowickiej, rolnik ? właściciel gruntu, majster szewski

Żona: Złoczowska Parascewia, córka śp. Filipa Złocz. i Kseńki Iwaszków

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Teodor

 2. Jan

 3. Włodzimierz

 4. Piotr

Do Jana lub Włodzimierza dopisek: metr. (metryka) w cerk. (skreślone), odebrana przez ck starost.

Podlipce 179:

Smal Teodor, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Borowicka Iwaszko Anna

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Tekla, nie chodzi na naboż. (nabożeństwa), metryka w cerkwi (skreślone)

 2. Marya

 3. Michalina, metr. odebrana przez ck staro.

 4. Katarzyna

Podlipce 182:

Wołyński Józef, syn Tomasza i Jadwigi Kozrońskiej, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Sklanowska Marya, córka Jana i Maryi Krysko

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Piotr

 2. Franciszek

 3. Paweł

Strona 7

Podlipce 184:

Wilk Jakób, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Aksenia Baryła, wdowa po śp. Michale Iwaszków

Podlipce 187:

Lorenc Michał, syn śp. Wojciecha i śp. Anny Babak, rolnik ? właściciel gruntu, u nas nie ma jego metryki, bo w Podlipcach się nie urodził.

Żona: Marcyniszyn Marya, córka Tomasza i Eudoksyi Laszkiewicz

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Mikołaj

 2. Eudoksya

 3. Aleksy

 4. Józef

Semka (?) Lorenza. Dzieci ob.łac. (?) w Płuhowie u Frautroza (?) służy.

Podlipce 188:

Żeńczuk Daniel, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Burdyk Antonina

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Tekla, metryka w cerkwi.

Wyjechali do Zborowa.

(Powyższy wpis skreślony. Obok wpisano:)

Szymon Lorenc, syn Wojciecha i Anny

Żona: Anna (?) Martyniszyn, córka Ewy i Macieja

Dzieci (?):

 1. Michał

Jakób Nalewajko, emer. (emerytowany) nauczyciel lud. (ludowy?) – pisarz g. (gminy?), syn Grzegorza i Maryi Kuć, do Złoczowa się wyprowadził.

Żona: Marya nata Petri, córka Konrada Petri i Anny Reipold, Żyd. (żydówka?)

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Joanna zamężna Preyzner

(Wpis skreślony.)

Strona 8

Podlipce 133:

U Naływajki Jakóba służy: Mazurkiewicz Marya

Podlipce 135:

Kozak Mykieta, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Borowicka Iwaszków Marya

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Marya, nie chce chodzić na rel. (religię?) polską (?), metryka w cerkwi

 2. Rozalia

Matka zezwala odebrać metrykę.

Podlipce 137:

Wilk Mateusz, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Oryszka Czarniak

Lewandowski Andrzej, pomaga

Żona: Marya Iwaszków (Jana), wychowanka Wilka Mateusza

Strona 9

Podlipce 141:

Na nowej chałupie.

Wilk Bartłomiej, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Kindrat Marya

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Mikołaj

 2. Michał

Pochował ich obydwóch bez wiedzy i zezwolenia Urzędu par. ob. łac. tamtejszy ruski ksiądz.

 1. Józefa, w Ameryce

Mąż: Simeon (Szymon) Iwaszków, syn Teodora i Paraszki ze Złoczowskich, metryka w cerkwi.

 1. Rozalia, służy w Złoczowie, metryka w cerkwi

 2. Anna

Mąż jej Iwaszków Jan

Dzieci obrządku łacińskiego:

1. Marya, pacierz mówi ruski, metr.(yka) w cerkwi (skreślone), odebrana przez ck starostę ze Złocz.(owa)

W r. 1907 święcił ten dom ks. Ant. Poznański, rz.k. wik. ze Złocz.

Podlipce 143:

Kasperski Paweł, syn Antoniego i Maryi Muzyka, rolnik ? właściciel gruntu, we wojsku

Żona: Kowałyk Katarzyna, córka Jana Kowałyka i Tacyanny Złoczowskiej

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Włodzimierz

 2. Antoni

 3. Michał

 4. Piotr

 5. Franciszek

W r. 1907 święcił ten dom ks. Ant. Poznański, rz.k. wik. ze Złocz.

Strona 10

Wklejona karta z adnotacją:

Podlipce.

Stan Dusz między r. 1900-1910.

Wszystkich mieszkańców = 1020.

Przynależnych do obrządku gr.k.: 700.

Przynależnych do obrządku rz.k.: 280

Żydów: 40.

Strona 11

Podlipce 143:

U Kasperskiego Pawła mieszkają także jego bracia:

 1. Piotr, służy u Jana Iwaszkowa

 2. Michał, ożenił się z Anną Zabłocką, w Kanadzie

 3. Andrzej, ożenił się z Katarzyną Tyszko, mieszkają pod n.d.?

 4. Aleksy, ożenił się z Maryą Muzyką

 5. Jan, w Prusach

 6. Piotr

Podlipce 146:

Mikrut Stanisław, wychowanek Kładka Onufrego, właściciela gruntu, w którego domu mieszka, nie chodzi do spowiedzi.

Żona: Marya Łotocka

Podlipce 148:

Katarzyna II voto Nazarczuk, z domu Onyśków, właścicielka gruntu, wdowa po śp. Antonim Nazarczuku, I voto Danków

Dzieci obrządku łacińskiego z I-szego małżeństwa (Danków):

 1. Marya

 2. Antonina

Córka nieślubna Antoniny:

1. Agrypina

 1. Anna

Strona 11a

Między kartami włożona jest luźna karteczka z zapisem: Parafia obrz. łać. w Złoczowie. Piotr Kasperski syn Antoniego z Podlipiec 79 odprawił spowiedź wielkanocną r. 1907.

Strona 12

Dzieci obrządku łacińskiego z II. Małżeństwa (Nazarczuk):

 1. Marya

 2. Anna

W naszych metrykach nie ma o nich wzmianki. Czy może metryki ich w cerkwi? (wpis dotyczy Maryi i Anny Nazarczuk).

Podlipce 150:

Chałupka Wacław, rolnik, właściciel gruntu

Żona: Wojtas Petronela

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Marya

 2. Anna

 3. Julia

 4. Józef

 5. Szczepan

 6. Teresa

 7. Antoni Władysław

 8. Joanna Franciszka

 9. Bronisław Franciszek

Wyprowadzili się. (Wpis przekreślony.)

Strona 13

Podlipce 150:

Gawron Stefan, pensyonow.[any ? emerytowany] budnik kolej.[owy]

Żona: Marya

(Wpis skreślony. Obok dopisek:) Wyjechał do Jeziernej jeszcze w r. 1910. Ks. K.

Stanisław Drozda z Olejowa.

Żona: Tekla z Kozłów.

Dzieci (?):

 1. Franciszek w Załoźcach.

 2. Aniela (wpis obok Franciszka ? może żona?).

 3. Teofil w Bieczu (?).

 4. Bronisława (wpis obok Teofila ? może żona?).

Podlipce 157:

Wilk Tomasz, rolnik ? właściciel gruntu, zamożny ale skąpy. Do kościoła chodzi ale tylko do spowiedzi kilka razy, lgnie (?) silnie za rusk. obrz.

II żona: Smal Tekla

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Michał, metryka odebrana przez ck starostę ze Zło(czowa

Hryniszyn Marya, sługa

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Grzegorz

Podlipce 159:

Iwaszków Pantaleon, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Mykołyszyn Anna

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Rozalia, matka dziecka nieprawego łoża, metryka w cerkwi

Dzieci:

1. Aniela

 1. Zofia, metryka w cerkwi

Dzieci (?)

1. Anna, illeg.

Podlipce 162:

Wierzbicki Dymitr, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Bałuszewska Marya, wdowa po śp. Pawle Borowickim, rolniku

Córka Maryi B., z I-szego małżeństwa:

 1. Tekla Borowicka, zamężna Szembarska (?), zamieszkała w Złoczowie.

We wojsku:

Teodor Wierzbicki (?)

Żona: Franciszka Muzyka (?)

Strona 14

Podlipce 163:

Wierzbicki Nazar, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Wilk Zofia

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya, metryka w cerkwi, nie chce wrócić (?), no wreszcie (?) obiecała wrócić (?)

 2. Eudoksya, metryka w cerkwi

Z boku zapis: Przepadły dom (?), ma przyjść z Mikołajem Wilkiem na Kozaki.

Podlipce 103:

Kuczer Michał, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Bałuszewska Anna, matka (?)

Dzieci ob. łac.:

 1. Katarzyna, zamężna, ślub w cerkwi bez wiedzy i zezwol. Urz. par. ob. łac., metryka w cerkwi

Mąż: Piotr Kowałyk

Dzieci ob. łac.:

1. Marya, łac., metryka w cerkwi.

 1. Anna, zamężna, ślub w cerkwi bez wiedzy i zezwol. Urz. par. ob. łac., metryka w cerkwi. Anna męża swego porzuciła i bawi obecnie we Lwowie.

 2. Tekla, Tekla z początku zachowywała ob. łac. ? później Ksiądz ruski przeciągnął na swą stronę ? obecnie trwa przy ob. gr. k.

Strona 15

Podlipce 106:

Wołyński Mikołaj, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Lewandowska Agnieszka

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Marya, zamężna, wyszła za Jana Lewko z Podlipiec

 2. Anna

Mąż: Dymitr Iwaszków, syn Bazylego, przy wojsku.

Dzieci Anny i Dymitra:

Zofia

Marya

 1. Grzegorz, przy wojsku

 2. Tekla

Podlipce 107:

Kycia Marya, z domu Wilk, wdowa po śp. Bazylu K., właścicielka gruntu

Dzieci ob. łac.:

 1. Helena, kaleka od dłuższego czasu

Strona 16

Podlipce 111:

Siostry rodzone:

 1. Bojko Rozalia, stanu wolnego

 2. Bojko Józefa

 3. Bojko Marya, (obok skreślony wpis:) Żona śp. Grzegorza Podgórnego.

Mąż: cymbalista Pidhirny Jerzy (dopisek obok: Grzegorz)

Dzieci ob. łac.:

1. Ichla

Podlipce 162:

Eliasz Sokulski (?)

Żona: Franciszka Muzyka (?)

Dzieci:

 1. Wiktorya

Podlipce 113:

Rukawec Szymon, właściciel gruntu, ożeniony I v. ze śp. Teklą Bałuszewską

Z tego małżeństwa córki:

 1. Paźka (Pelagia), metryka w cerkwi. Ślub w cerkwi ? mimo interwencyi z naszego urzędu i pomimo, że ksiądz będąc u nich w domu osobiście (??) chciał ją odwieść od tego.

 2. Anna, metryka w cerkwi

II żona: Marya N.

Szymon Lorenz, syn Wojciecha i Anny Babak, zarobnik u Frantzosa (?)

Żona: Anna nata Marciniszyn, córka Tomasza Marciniszyna i Eudoksyi Laszkiewicz (Eudoksyi L. ? skreślone i wpisane wyżej:) Ewy Wasylkowskiej. Matka Anny Eudoksya była ob. ł. Córka Anna chce przejść na ob. ł. także.

Dzieci ob. łac.:

 1. Michał

 2. Tekla

 3. Zofia

Strona 17

Podlipce 114:

Złoczowski Bazyli, rolnik i właściciel gruntu

Żona: Bożyła (Bożyta) Weronika

Dzieci obrządku łacińskiego:

 1. Marya, pochowana bez wiedzy i zezwolenia Urzędu naszego

 2. Anna, w Prusach, w konskrypcyi zapisana jako gr. kat. ob. ma przyjść przed wielkanocą do spowiedzi

Jej dziecko:

1. Michał

Podlipce 117:

W r. 1907 święcił ten dom X. Ant. Poznański, rz.k. wik.(ary) ze Złocz.(owa).

Iwaszków Tomasz, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Medwid Franciszka

Ich córka:

 1. Marya, zamężna.

Mąż: Gorczakowski Jacenty, syn Jana i Agrypiny Duma

Dzieci (Maryi i Jacentego) ob. łac.:

1. Andrzej, metryka w cerkwi

2. Jan

3. Grzegorz

4. Mikołaj

5. Szczepan

6. Eudoksya

7. Klemens

Strona 18

Podlipce 117:

Andrzej Gorczakowski, syn Jacentego i Maryi Iwaszków

Żona: Anna Muzyka, córka Maksyma i Maryi Burdyk

Dzieci:

 1. Michał

Tu żyje Jacek (Jacenty?) Gorczakowski ? ojciec Andrzeja i syn Jan, przy wojsku. Grzegorz, w Ameryce; Stefan w Ameryce; Klemens; Eudoksia ? chrzczona w cerkwi (patrz wpis powyżej ? dzieci Jacentego i Maryi).

Podlipce 120:

W r. 1907 święcił ten dom X A. Poznański, rzym. kat. wik. ze Złoczowa.

Bidny Jan, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Lorenz Katarzyna

Dzieci ob. łac.:

 1. Jadwiga

 2. Rozalia

 3. Anna

 4. Marya

 5. Rozalia, pochowana bez pozwolenia

 6. Alexander

Strona 19

Podlipce 127:

Budynek szkolny:

W r. 1905/6 ? nauczycielką jest: Loszków Anna

Podlipce 129:

Złoczowski Szczepan, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Wilk Marya

(Wpis skreślony.)

Podlipce 63:

Bąk Wojciech, syn nieślubny Anny B., rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Wilk Tekla, córka Antoniego Wilka i Anny Magdycz

Dzieci ob. łac.:

 1. Michał, przy wojsku. Żona: Anna Muzyka, córka Leona i Eudoksyi Smal

Dzieci:

1. Zofia, gr., chrzczona w cerkwi.

2. Teodor, łac.

 1. Andrzej, przy wojsku.

 2. Anna, pochowana bez wiedzy i zezwolenia naszego Urz. paraf.

 3. Zofia, pochowana bez wiedzy i zezwolenia naszego Urz. Paraf.

Strona 20

 1. Piotr, pochowany bez wiedzy i zezwolenia naszego Urz. paraf. (Cały wpis nr 5 wykreślony)

 2. Marya

 3. Katarzyna

 4. Szymon

 5. Anastazya

Podlipce 64:

Melnyk Onufry, rolnik, syn Hryńka M. ? właściciela gruntu

Żona: Wilk Katarzyna

Mąż i jego rodzice nie chcą stanowczo, aby Kat.[arzyna] Wilk zachowywała ob. łac.

Strona 21

Podlipce 66:

Kycia Eliasz, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Kosiek (?) Katarzyna

Córka:

 1. Marya

Podlipce:

Numeru nie ma jeszcze (?).

Antoni Szułrak (?), syn Pawła i Franciszki, łac.,

Żona: Magdalena Iwaszków, córka Pawła i Maryi Maliszewskiej

Dzieci:

 1. Stefania

Podlipce 68:

Lewandowski Franciszek, rolnik, matka: właścicielka gruntu

Żona: Bałuszowska Anna, II-i mąż Rusin

Bracia Franciszka:

 1. Piotr

 2. Dymitr, przy wojsku

Wpis powyższy (Franciszek, żona i bracia) skreślony.

Piotr Lewandowski, (zob. wyżej) syn Wojciecha i Anny Cihun (?)

Żona: Marya Muzyka, córka Jana i Maryi Iwaszków

Dzieci:

 1. Zofia, Ruski Ks. chrzcił ale ma być kartka

 2. Anna

Strona 22

Podlipce 69:

Hryniszyn Ołeksa, rolnik ? właściciel gruntu

I żona: śp. Wilk Józefa

Dzieci z I małż. ob. łac.:

 1. Tekla, wydana za Mykietę Puszkara, numer domu 47 (?).

 2. Helena, zgłosiła wystąpienie z ob. łacińskiego

Podlipce 70:

Kaliszczak Jan, rolnik ? ojciec jego właścicielem gruntu

Żona: Wilk Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

 2. Zofia

Podlipce (71 skreślone i dopisane:) 102:

Lewandowski Łukasz, w Prusach

Żona: Wilk Tekla

Dzieci ob. łac.:

 1. Barbara, mąż jej Bazyli Myśko, w Ameryce

 2. Marya, w Ameryce,

(Dopiski na lewym marginesie:) Spowiada się wraz z córkami w cerkwi. (?) starszą siostrą przy (b)ractwie cerk. (?). (?) trwa z córkami przy ob. gr. mimo prośby i groźby.

Strona 23

 1. Józefa, służy u Iwaszka (?)

 2. Jan (na imieniu postawiono krzyż ale też dopisano: żyje)

 3. Annametryka w cerkwi

 4. (Jan ? skreślono) Michał, metryka w cerkwi

Podlipce 71:

II familia.

Ołeksa Iwaszków, rolnik, syn śp. Michała i Ksenii z Baryłów

Żona: Franciszka Wilk, córka Antoniego i Anny Magdycz, z n. 79

Dzieci łac. (obrządku):

 1. Barbara

 2. Anna

 3. Marya

Podlipce 72:

Wilk Grzegorz, wdowiec, rolnik ? właściciel gruntu

Syn jego:

Wilk Marcin

Żona: Wilk Anna

Wychowanica jego:

Eufemia Muzyka, córka Maryi Muzyka nieślubna ? natur. Marcina (ojciec: Marcin)

Mąż jej: Aleksy Kasperski

Dzieci (Eufemii i Aleksego) obrz. łac.:

Franciscus Kasperski

Podlipce 74:

Muzyka Jan, rolnik ? właściciel gruntu

I żona: śp. Teresa Wilk

II żona: Iwaszków Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya, (mąż?) Lewandowski Piotr

 2. Anna

Strona 24

 1. Zofia, (mąż?) Michał Bahłaj

 2. Franciszka

Metryki ich (poz. 3 i 4) w cerkwi.

Podlipce 75:

W r. 1907 święcił ten dom X A. Poznański, rzym. K. wik. ze Złocz.

Wilk Szymon, syn Adama i Franciszki Puszkar, wójt, rolnik ? właściciel gruntu

I żona: Lewandowska Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Katarzyna

Jej mąż: Melnyk Onufry

 1. Marya, za Janem Krzywy z Hukałowiec, w Ameryce

 2. Piotr, w Ameryce

 3. Mikołaj

II żona: Rozalia Rzęsna z Zalesia

Dzieci:

 1. Władysław

 2. Kazimierz

 3. Aniela

 4. Marya

 5. Bronisława

Strona 25

Tu mieszkają także (Podlipce 75):

Wilk Franciszka, z domu Puszkar, matka Szymona ? wdowa po śp. Adamie Wilku i po śp. Aleksandrze Dumańskim

Dumański Paweł, brat przyrodni Szymona

Żona: Marya Werbicka

Dzieci:

 1. Józef

 2. Eliasz

Marya Stanisławska, wdowa

Podlipce 76:

U Horpyniuka Ilka mieszka jego wuj:

Malczyński Karol, wdowiec, pochowany bez wiedzy i woli Urzędu par. ob. łac.

(Wpis skreślony.)

Podlipce 79:

W r. 1907 święcił ten dom X A. Poznański, rzym. K. wik. ze Złocz.

Wilk Antoni, syn Teodora i Heleny Sklanowskiej, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Magdycz Anna, córka Piotra Magdyszyn rolnika i Katarzyny Wesołowskiej

Dzieci ob. łac.:

 1. Tekla, zamężna Bąk, osobno

 2. Andrzej, osobno, nd 27.

Żona: Buksa Apolonia, córka śp. Ignacego B. i Anny Lewandowskiej

Dzieci Andrzeja i Apolonii:

1. Marya, pochowana bez wiedzy i zezwolenia Urzędu par. ob. łac.

2. Marya

3. Anna

4. Eliasz

5. Tekla

6. Franciszka

 1. Marya, mąż: Dymitr Iwaszko, nd. 16

 2. Katarzyna, mąż: Łukasz Wilk, nd. 86

 3. Anna, mąż: Jan Kaliszczak, nd. 70

Strona 26

 1. Piotr, ożeniony z Maryą Iwaszków

 2. Franciszka, zamężna za Oleksą Iwaszko, n.domu 71

 3. Michał

Strona 27

Podlipce 82:

Teśluk Jan, rolnik ? właściciel gruntu

II żona: Najda Eufrozyna

Dzieci ob. łac.:

 1. Eudoksya, nie ma metryki w cerkwi, ale jest u nas

 2. Xenia

 3. Katarzyna

Podlipce 86:

W r. 1907 święcił ten dom X A. Pozn[ański], rz. K. wik. ze Zło[czowa].

Wilk Łukasz, syn Józefa i Melanii Iwaszków, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Wilk Katarzyna

Dzieci ob. łac.:

 1. Michał

 2. Zofia

 3. Piotr

 4. Antoni

 5. Józef,

 6. Paweł

 7. Marya

Podlipce 89:

U Muzyki Sawka i Maryi N. jest na wychowaniu sierota ? nieznanego nazwiska. Nazywa się Aniela. Może jest nieśl. córką niejakiej Pauliny Pragłowskiej, służącej?

Od początku zajmują się jej wychowaniem. W roku 1907 przyszła Marya Muzyka z Anielą i prosi o wydzielenie jakiejś zapomogi z funduszu sierocińskiego ? i po raz pierwszy w tym roku przyprowadzają ją do kościoła do spow[iedzi] a pacierz polski umie dobrze. Zająć się nią trzeba, bo inaczej może być straconą dla naszego obrządku. Zapomogę dostała w r. 1907 po 8 K.(koron?) miesięcznie. Nie ma obawy przejścia.

Tu służy Józef Dumański, syn Pawła i Maryi

Strona 28

Podlipce 90:

Lewandowski Antoni, syn Jana i Maryi Nowickiej, rolnik ? właściciel gruntu, w Ameryce

Żona: Iwaszków Katarzyna, córka Jana i Tacyanny Muzyki

Dzieci ob. łac.:

 1. Grzegorz

 2. Marcin

 3. Józef

Podlipce 57:

Jan Juźwin

Żona: Tekla Smal

Dzieci:

 1. Piotr

 2. Grzegorz

Podlipce 95:

Zayszły Jan, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Wilk Tekla

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya, pochowana bez wiedzy i zezwolenia dotyczącego proboszcza

 2. Zofia

 3. Katarzyna

 4. Franciszka

 5. Marya, Kumy: Wojciech Kłak, Apolonia Wilk

Strona 29

Podlipce 96:

Iwaszków Leon, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Nikoliszyn Julia

Dzieci ob. łac.:

 1. Anna

Podlipce 37:

Wojciechowski Joachim, rolnik ? właściciel gruntu. Jest ?starszym bratem? w cerkwi. W konskrypcyi z r. 1900 uchodzi za ob. gr. k.

Żona: Głuszko Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Michał, metr.[yka] w cerk[wi]

Strona 30

Podlipce 43:

Wilk Antoni, rolnik ? właściciel gruntu

I żona: Kasperska Katarzyna

Dzieci ob. łac.:

 1. Piotr

II żona: Anna Dudar, córka Aleksego i Anny z Wołyńskich

Podlipce 47:

Puszkar Andrzej, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Malinowska (skreślone: Wojciechowska) Anastazya

Dzieci ob. łac.:

 1. Mykieta, żonaty, zarobnik, osobno mieszka

Żona: Hryniszyn Tekla

Dzieci ob. łac.:

1. Andrzej

2. Anastazya

(Do poz. 1 i 2:) Metryki ich w cerkwi. Odebrane przez c.k. starostę

3. Zofia

4. Marya

5. Michał

 1. Mikołaj, ożenił się z Anną z Nyczajów Rukawec, vide n.d. 100

Do poz. 1 i 2 dopisek: na gaju, razem (chodzi o część Podlipiec zwanych Gaj ? zapewne bracia mieszkali razem).

 1. Michał, zostaje żona jego Marya Jarosz, córka Jana i Eudochii Borowickiej

(Do poz. 1 ? Mykieta, dopisek:) W r. 1907 święcił ten dom X A. Pozn[ański], rz. K. wik.(ary) ze Zło[czowa] (dom w przysiółku Gaj?).

Strona 31

Podlipce 50:

Hryniszyn Marya, z domu Fedorowicz, wdowa po śp. Janie H., ob. gr. k., właścicielka gruntu

Dzieci ob. łac.:

 1. Anna, metryka w cerkwi

 2. Marya, w Tarnopolu służy, metryka w cerkwi

 3. Tekla, metryka w cerkwi, mąż Grzegorz Karmen (Karmer?). Na spase (?) (prawosławne święto Przemienienia Pańskiego) rodziła się córka Tekli: Marya

 4. Parascewia, u brata, metryka u nas

W konskrypcyi z r. 1900 wszystkie zapisane są ob. gr. k.

Czy Kadlec (Kadłec?) Franciszek mieszkający pod Nd. 57 ? majster ceglarski ? żonaty ? jest ? czy się wyprowadził.

Podlipce 59:

Kasperski Szymon, syn Jędrzeja i Anastazyi Malinowskiej, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Swadowska Aksenia, córka Jędrzeja Swadowskiego i Maryi Iwaszko

Dzieci ob. łac.:

 1. Andrzej, żona: Zofia Iwaszków

 2. Paweł

 3. Antoni, nie chodzi do szkoły

 4. Jakób, nie chodzi do szkoły

 5. Aleksander

Strona 32

Podlipce 4:

U Sklanowskiego Jana, ob. gr. k. mieszkają:

Matka jego (wpis skreślony)

Siostry Jana:

 1. Parascewia Sklanowska

syn śp. Parascewii:

1. Michał Sklanowski

 1. Apolonia zamężna Iwaszków, osobno mieszka (z mężem) pod Nd. 21. Metryka w cerkwi. Metryka odebrana.

Mąż Apolonii: Piotr Iwaszków, syn Jana i Tacyanny Złoczowskiej, rolnik

Ich dzieci ob. łac.:

1. Zofia Iwaszków

2. Marya

3. Katarzyna

 1. Marya, wydana za Józefa Wołyńskiego

 2. Katarzyna, wydana za Jana Krzywego, Nd. 56

 3. Magdalena, wydana za Jana Szałapę (?), Nd. 61

Podlipce 6:

Sokulski Mikołaj, rolnik ? właściciel gruntu

I żona: śp. Wilk Franciszka

Dzieci z I małżeństwa ob. łac.:

 1. Leon, żonaty, vide paginam seqientem! U nas jego metryki ani zapowiedzi nie ma.

 2. Bazyli, w domu, żona Polka z Iwaczowa, w Prusach.

II żona: Nykolyszyn Barbara

Dzieci z II małżeństwa ob. łac.:

 1. Eliasz, w Prusach

 2. Jan

 3. Andrzej

Wszystkie metryki w cerkwi.

Strona 33

Podlipce 6:

Żona Leona Sokulskiego:

Anna Muzyka, przepadły (?)

Dzieci ob. łac.:

 1. Michał, metryka w cerkwi

Sokulski Mikołaj ma jeszcze 2 córki z I małżeństwa:

 1. Marya (wpis skreślony)

 2. Anna w Olejowie

 3. Barbara, u Hryńka Krawca służy w Łuce, w Łuce (wyszła) za Bazylem Słoninką

 4. Ołena (skreślona)

Podlipce 8:

Sklanowski Bazyli, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Uliczna Tekla

Dzieci ob. łac.:

 1. Parascewia

 2. Marya, chodzi do szkoły

 3. Anna, chodzi do szkoły

Wszystkie ich metryki w cerkwi. Dom przepadły (?).

Strona 35 (pomyłka w numeracji)

(Wklejony list:)

Do przewielebnego Urzędu parafialnego ob. łac. w Złoczowie.

Ad status animarum.

Parafianin mój Mikołaj Turecki rodem z Hukałowiec, syn Ignacego i Maryi Borsuk, łac., ur. 6.12.1875 ożenił się i osiadł w Podlipcach No 6. z Anną Sokulską, córką Mikołaja gr.k. i Franciszki Wilk łac. obrz. (ochrzczona na ruskie?) ur. 20.12.1883, wzięli ślub w Podlipcach 4.02.1906.

Z Urzędu paraf. ob. łac. w Olejowie 16.05.1906.

ks. F. Cywiński (15)

proboszcz.

Przypis (15): Ksiądz Fryderyk Cywiński był proboszczem w Olejowie w okresie: listopad 1905 – sierpień 1913. Za: http://www.olejow.pl/news.php

Strona 34

Podlipce 9:

U Iwaszkowa Piotra mieszka:

Matka jego:

Katarzyna, z domu Kossek, I voto Borowicka Iwaszków, II voto Kycia, wdowa

Jej córka:

 1. Marya, służy w Probużnie (powiat husiatyński)

Podlipce 22:

Wilk Michał, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Szklanowska Feuronia

Dzieci ob. łac.,

 1. Eliasz, metryka w cerkwi, nie chce chodzić na polską religię

Podlipce 17:

Dmytro Lewandowski

Żona: Marya Iwaszków

Dzieci:

 1. Jan

Podlipce (23 skreślone i dopisane:) 193:

Marijanowski Teodor, syn Michała i Maryi Wilk, rolnik ? teść właścicielem gruntu

Żona: Złoczowska Parascewia, córka Grzegorza i Tacyanny Wołyńskiej

Dzieci ob. łac.:

 1. Jan, w Prusach

 2. Grzegorz

 3. Antoni

Strona 36

 1. Michał Maryanowski, confirmatus! (bierzmowany)

 2. Józef

 3. Paweł

 4. Szymon

Podlipce 30:

Iwaszko Dymitr, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Wilk Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Anna, mąż: Paweł Baryła, zgłosiła wystąpienie z ob. łac. Resk.(rypt) Starostwa

 2. Zofia, za Jędrzejem Kasperskim, metryka w cerkwi. (Przy imieniu Zofii mało czytelne zapiski ołówkiem:) Michał (?) Michałem, Anna Baryła, Andrzej Pełech, Hryniszyn

 3. Tekla, metryka w cerkwi

 4. Eudoksya, rekurs (apelacja?), metryka w cerkwi, odebrana przez ck. Starostwo

 5. Marya

Strona 37

Podlipce 85:

Zimny Jan, syn śp. Stanisława i Ewy Kocarna, furman. Sprowadzili się do Podlipiec w marcu 1904

Żona: Olszewska Agnieszka

Dzieci ob. łac.:

 1. Stefania

 2. Wanda

 3. Józef

 4. Roman

 5. Franciszka

Podlipce 135:

Kozak Mykieta, zarobnik

Żona: Borowicka Iwaszko Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

 2. Anna, Ksiądz Ruski nie przysłał jej metryki chrztu i bez wiedzy i zezwol. Urz. par. ob. łac. pochował

 3. Rosalia

Podlipce Parcelacya (bez numeru, wpis pod numerem 135 ? możliwe, że kontynuacja):

Juźwin Józef, syn Mikołaja i Parascewii Pietrusiów, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Diaków Marya, córka Danieli (od Daniło?) i Heleny Mielnik

Strona 38

Podlipce 151:

Wilk Szymon, zarobnik

Żona: Iwaszko Eudoksya

Syn ich:

 1. Michał, vide infra (patrz niżej)

Wilk Michał (Szymona), zarobnik,

Żona: Muzyka Marya

Podlipce 43 (?):

Wilk Antoni, syn śp. Jacentego i Eudoksyi

Żona: Katarzyna Kasperska, córka Jakóba Kasperskiego i Eudoksyi Iwaszków.

Dzieci ob. łac.:

 1. Piotr

Strona 39

Podlipce 171:

Krzywy Jan, stolarz ? mieszka przy rodzicach

Żona: Sklanowska Katarzyna, (obok nazwiska numer 56 ? numer domu?)

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya, metryka w cerkwi, odebrana

 2. Agata

 3. Rozalia

 4. Aniela

 5. Stefania

Krzywy Józef, u Tretera służy

Żona: Muzyka Maria

Dzieci ob. łac.:

 1. Roman

 2. Franciszek

Strona 40

Podlipce 108:

Jan Lewko, krawiec

Żona: Wołyńska Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Emilia, metryka w cerkwi, odebrana przez ck. Starostwo

 2. Tekla

Podlipce 109:

Jan Maryanowski

Żona: Parascewia Karfern (?)

Dzieci ob. łac.:

 1. Józef

Podlipce 70:

Kaliszczak Jan, rolnik

Żona: Wilk Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

(Wpis skreślony.)

Podlipce 61:

Szałapa Jan, zarobnik

Żona: Sklanowska Magdalena

Dzieci ob. łac.:

 1. Zofia, odebrana (metryka) przez ck. Starostwo

 2. Rozalia

Strona 41

Podlipce 206:

Chaloupka Ignacy, stolarz, tokarz. Gdy był w Prusach złożył ofiarę na pomnik Siczyńskiego

Żona: Buksa Marya, należy do Bractwa Różańcowego

Dzieci ob. łac.:

 1. Jadwiga, w Ameryce

 2. Anna, w Ameryce

 3. Marya

 4. Franciszka

 5. Katarzyna

Podlipce Parcelacya 203:

Ogonowski Józef, syn Marcina i Aleksandy Żubryńskiej, szewc ? gospodarz

Żona: Juzyk Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Michał, wyjechał do Ameryki

 2. Jan

Strona 42

Podlipce Parcelacya 203 (dopisane ołówkiem:) 199:

W r. 1907 święcił ten dom ks. Ant. Poznański, rz.k. wik. ze Złoczowa.

Juźwin Jan, syn Mikołaja i Parascewii Pietrusiów, gospodarz ? właściciel gruntu, przyszli z Hukałowiec.

Żona: Wilk Eudoksya, córka Andrzeja i Anny Romaniszyn

Dzieci ob. łac.:

 1. Mikołaj, w terminie u kowala

 2. Michał, przy wojsku, żona: Zofia Ferensowicz (?), córka Tekli Wilk i Jana.

Dzieci:

1. Józefa, 1 rok.

 1. Józef

 2. Piotr

 3. Jan

Córki:

 1. Anastazya, za Budrykiem (?)

 2. Darya

 3. Marya

 4. Tekla

 5. Anna

Podlipce Parcelacya (brak numeru, może wpis dotyczy domu wcześniejszego ? 203):

W r. 1907 święcił ten dom ks. Ant. Poznański, rz.k. wik. ze Złoczowa.

Wajda Józef, syn Sebastyana i Rozalii Pencak, przyjechali w r. 1904 z Kobyli, parafia Opryłowce.

Żona: Jaroszewska Katarzyna, córka Franciszka Jarosz i Julii

Dzieci ob. łac.:

 1. Agnieszka, zamężna, Józwa, zam. Bidna

I mąż: Antoni Juzwa

Dzieci ob. łac.:

1. Magdalena

2. Anastazya

3. Leon

4. Jan

II mąż: Jan Bidny

Córka Jana:

1. Marya

 1. Anna, w Ameryce

 2. Marya, w Ameryce

 3. Helena, zamężna Maliszewska

Strona 43

 1. Franciszek, żona: Marya Lewandowska, gr., nie przyznaje się.

 2. Aniela, w Niemczech

 3. Julia

 4. Paulina

Podlipce 201:

Jan Marc…? (Marciszyn?)

Żona: Anna Amroz

Dzieci:

 1. Zofia

Podlipce 199:

Józefa Stefanców, nata Semera (?)

Mąż: Wasyl Stefańców

Strona 44

Podlipce 204:

Szczepan Karp, syn Jana i Katarzyny Gruszka, rolnik ? właściciel gruntu, przyszli z Hukałowiec

Żona: Irena Wilk, córka Atanazego i Apolonii Juźwin

Dzieci ob. łac.:

 1. Franciszek

 2. Józef

 3. Stanisław

 4. Piotr.

Teodor Diaków

Żona: Marya Wilk

Dzieci obrz. Łac.:

 1. Tekla

 2. Zofia

 3. Anna

Zachowują obrz. gr. i spowiada się w cerkwi. Wybrał się do Małyniowa (Matyniowa?).

Podlipce 204:

Mateusz Głębowicz (?)

Żona: Parascewia Pełech

Podlipce 102:

Tekla Lewandowska, wdowa

Dzieci:

 1. Jan

 2. Barbara

 3. Anna

Strona 45

Podlipce 208:

Józef Wajda, syn Jana i Elżbieta Pawłoska., przyszli z Oczkowiec (Oczkowic?)

Żona: Tekla Duma, córka Onufrego i Nasci Metelskiej

Dzieci ob. łac.:

 1. Piotr, ma pójść tego roku do spowiedzi

Podlipce 205:

Grzegorz Wołyński

Żona: Tekla Wilk

Podlipce 249:

Stefan Karpa

Żona: Irena Wilk

Dzieci:

 1. Franciszek

 2. Józef

 3. Stanisław

 4. Anna

 5. Marya

Podlipce 174:

Paweł Domański

Żona: Marya Wierzbicka

Dzieci:

 1. Józef

 2. Eliasz

Strona 46

Podlipce 119:

Jan Burdyk, syn Pankracego i Maryi Wierzbickiej, wdowiec, rolnik

I żona: śp. Marya Senyk.

II żona: Agnieszka nata Olender, córka Marcina Olendra, rolnika i Maryi Naróg

Dzieci ob. łac.:

 1. Jest jedno nieślubne Agnieszki Ol.[ender] ? umarło

 2. Marya

Podlipce 117:

Marya Gorczakowska (Borczakowska), wdowa

Dzieci:

 1. Eudoxia

 2. Klemens

Strona 47

Podlipce 33:

Jakób Biały, zarobnik, rodem z Łuki, syn śp. Grzegorza i Józefy Polaczek, wdowiec po śp. Tekli z Franczuków

II żona: Pelagia Homończuk, córka Bazylego i Kseni Serba

Podlipce 79:

III familia

Piotr Wilk, rolnik, syn Antoniego i Anny z Magdyczów

Żona: Marya Iwaszkiw, córka Grzegorza i Eudoksyi Złoczowskiej z nr 19

Dzieci:

 1. Teodor

 2. Jan

 3. Franciszek

 4. Michał

 5. Włodzimierz

Stefan Kłak

Żona: Tekla Smal

Dzieci:

 1. Marya

Strona 48

Podlipce 100:

Mikołaj Puszkar, zarobik, syn Andrzeja i Anastazyi z Malinowskich

Żona: Anna Nyczaj, córka Szymona i Eudoksyi, wdowa po śp. Piotrze Rukawec

Dzieci:

1. Michał

Szafrański Michał, łac., obchodzi obrządek gr.

Żona: Antonina Muzyka

Dzieci:

 1. Jan

 2. Alexander

 3. Piotr.

 4. Włodzimierz

 5. Zofia

Strona 49

Podlipce 75:

Jan Krzywy, rolnik, syn Wawrzyńca i Anastazyi z Buczyńskich, z Hukałowiec. Wyjechał do Ameryki.

Żona: Marya Wilk, córka Szymona i Maryi z Lewandowskich

Strona 50

Podlipce 200 (niżej dopisane ołówkiem) 198:

Mikołaj Juźwin, syn Jana i Ewy Wilk

Żona: Zofia Ferensowicz, córka Jana i Tekli Wilk

Dzieci:

 1. Jan

 2. Józefa

Podlipce 209:

Franciszek Kliczka z Perepelnik, syn Grzegorza i Barbary

Żona: Melania Wysocka, córka Prokopa i Maryi.

Dzieci:

 1. Jan

 2. Józef

 3. Bazyli

Strona 51

Podlipce 68:

Piotr Lewandowski, syn Wojciecha i Anny Wilk,

Żona: Marya Muzyka, córka Jana i Maryi Iwaszków

Dzieci:

 1. Katarzyna

 2. Zofia

Strona 52

Podlipce 71:

Bazyli Myśków, syn Maksyma i Anny Bahłaj

Żona: Barbara Lewandowska, córka Łukasza i Tekli Wilk

Podlipce 77:

Michał Bahłaj, syn Bazylego i Maryi Kaczmar

Żona: Zofia Muzyka, córka Jana i Maryi Iwaszków

Dzieci:

 1. Xenia

Podlipce 144:

Bartosz Wilk

Żona: Marya Kondrat

Dzieci:

 1. Rozalia

Strona 53

Podlipce 207:

Andrzej Pełech, syn Ignacego i Katarzyny Żukowskiej (Żuhowskiej?)

Żona: Marya Wilk, córka Jędrzeja i Apolonii Buksa

Dzieci:

 1. Aniela

Jędrzej Wilk

Żona: Apolonia Buksa

Dzieci:

 1. Franciszka

 2. Tekla

 3. Eliasz

Jan Marcisyn (Marciszyn?), syn Antoniego i Maryi, 4 lata jak osiedli

Żona: Anna Zamroz (Jamroz?), córka Józefa i Magdaleny

Dzieci:

 1. Marya

Podlipce 209:

Franciszek Kliczka (?)

Żona: Malania (?) Wysocka (?)

Dzieci:

 1. Józef

 2. Bazyli

Podlipce 206:

Ignacy Chałupka

Żona: Marya Buksa

Dzieci:

 1. Marya, zamężna za Eliasz Borowicki

 2. Franciszka

 3. Katarzyna

Strona 54

Podlipce 228:

Michał Wilk

Żona: Marya Muzyka

Podlipce 86:

Łukasz Wilk, wdowiec

Dzieci:

 1. Zofia

 2. Piotr

 3. Józef

 4. Paweł

 5. Marya

Podlipce 182:

Grzegorz Lewandowski

Żona: Parascewia Złoczowska

Dzieci:

 1. Teodor

 2. Jan

 3. Piotr

Strona 55

Trościaniec Mały Spis familij (Status animarum) od r. 1906

1917, 20 marzec. Trościaniec Mały. Fotograficzna karta pocztowa. Zbiory: Bogusław Mykietów, Zielona Góra.

Strona 56

Trościaniec Mały 2 Leśniczówka:

Jan Eibel, leśniczy u właścic. Płuhowa Frautroza (?)

Żona: Rozalia

Bezdzietni. Wychowankowie:

 1. Edward Kientrzyński

 2. Katarzyna Biniewicz

Trościaniec Mały 40:

Zaleski Stanisław, leśniczy

Żona: Kornela

Nie ma ich obecnie w Trościańcu.

Strona 57

Trościaniec Mały 79:

Żurawski Franciszek, zarobnik dzienny

Żona: Parascewia

Dzieci ob. łac.:

 1. Michał, konskr. ob. gr. k., urodzony w Iwaczowie ? w tamtejszej cerkwi metryka

 2. Andrzej, konskr. ob. gr.k.

Wyprowadzili (się).

Trościaniec Mały 155:

Bauer Jacek, stelmach, żonaty

Trościaniec Mały 161:

Białowąs Dominik, leśniczy

Żona: Domicela Frankowska

Nie ma.

Strona 58

Trościaniec Mały 156:

Niedźwiecki Andrzej, zarobnik dzienny, metryka w cerkwi

Żona: Marya

Przep. (adli? -isani? -rowadzili się?)

Brat Andrzeja: Jan

Ojciec Andrzeja: Błażej Niedźwiecki, wdowiec po śp. Eudoksyi Harasymowicz

Trościaniec Mały 157:

Bracia Tekli Małauczuk (Matauczuk?), żony Bazylego Mał.(auczuka):

 1. Aleksy Gorczakowski

 2. Eliasz Gorczakowski

Metryki ich w cerkwi.

Matka ich: Tekla, wdowa po śp. Stefanie Gorczakowskim ? o jego śmierci nikt nie zawiadamiał nasz Urząd par. – dlatego w metr. aktu tego nie ma.

Trościaniec Mały 162:

Sokulska Agnieszka, zarobnica dzienna, z domu Kłak, wdowa po śp. Jakóbie Sokulskim, którego bez pozwolenia ruski ksiądz pochował

Dzieci ob. łac.:

 1. Zacharyasz, pochowany bez wiedzy Urzędu par. ob. łac., metryki w cerkwi

Strona 59

Trościaniec Mały 26:

Rzepa Katarzyna, córka Grzegorza Rzepy i Maryi Garbaczewskiej, czy jest autentyczną (?) Rzepą Katarzyną ob. gr. k? A w takim razie u (i?) Kowal Ksenia, ob. łac. (?).

Córka Katarzyny:

 1. Zofia, wydana za Małauczuka Michała ob. gr.k. ? mieszkają

Trościaniec Mały 32:

Kłak Maciej, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Ilczyna Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Stefan

 2. Michał

Metryki ich w cerkwi. W konskr. ojciec i synowie ob. gr. k.

Trościaniec Mały 34:

Naływajko Aleksy, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Anna

Dzieci ob. łac:

 1. Parascewia

 2. Barbara

 3. Eudoksya

Strona 60

Trościaniec Mały

Stan dusz między r. 1900-1910.

Wszystkich mieszkańców: 1110.

Przynależnych do ob. gr.k. 950.

Przynależnych do rz.k. 90.

Żydów 70.

Strona 61

Trościaniec Mały 7:

Mazurkiewicz Jan, rolnik ? właściciel gruntu. Ksiądz ruski pochował bez wiedzy i zezwolenia naszego Urzędu par.

Wdowiec po śp. Katarzynie Nalewajko ob. łac. ? Ksiądz ruski pochował (ją) bez zezwolenia.

Dzieci ob. łac.:

 1. Gabryel ?Hawryło?, rolnik ? właściciel gruntu, jego zapowiedzi nie były głoszone w naszym kościele.

Żona: Gorczakowska Eudoksya, córka Jana i Anny Ahafii Cwihun

 1. Anna, metryki ich (Gabryel i Anna) w cerkwi

 2. Anastazya

Mąż: Kłak Dymitr, rolnik, syn Jana i Barbary Popowicz. W konskrypcyi jest Dymitr Kłak ob. gr.k? Zapowiedzi ich nie były u nas głoszone, metr. w cerkwi. Ślub bez wiedzy i zezwolenia naszego Urz. par. dany.

Dzieci ob. łac.:

1. Anna

2. Marya

3. Barbara

Metryki ich w cerkwi. Przep.(?).

Katarzyna Mazurkiewicz ob?

Trościaniec Mały 23:

Pacławski Jozafat, rolnik, syn Józefa P. czy Andrzeja?, łac., ślub był dany bez wiedzy i zezwol. Urz. par. ob. łac. Metryka w cerkwi.

I żona: śp. Sawczuk Eudoksya, córka Ołeksa S. i Agnieszki Makolondry. Ruski ksiądz bez zezwolenia pochował.

Dzieci ob. łac.:

 1. Michał

 2. Jan Teodor

 3. Anna

 4. Daniel

 5. Pelagia

 6. Grzegorz

Wszystkie metryki ich w cerkwi.

Strona 62

II żona: Adamek Tekla

 1. Jan, metryka w cerkwi

Trościaniec Mały 66:

Sokulski Andrzej, czy jest bratem Jakóba ? więc jest obrz. gr. k.

Żona: ?? Pełech

Dzieci ob. łac.:

 1. Ignacy, ożeniony z Eudoksyą Baryłą.

Trościaniec Mały ? (numer nieczytelny ? 72? 77?):

Naływajko Mikołaj,

Żona: Suchińska Katarzyna, córka Eudoksyi S.

Czy Eudoksya Such. jest siostrą Katarzyny S.

Strona 63

Trościaniec Mały (brak numeru ? może wpis dotyczy numeru 66):

Pacławski Mykieta, syn nieślubny Tekli P.

Żona: Sokólska Agnieszka, zachowuje ob. łac.

Trościaniec Mały 32:

Kłak Maciej, rolnik

Żona: Ilczyna Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Stefan

 2. Michał

Metryki ich w cerkwi.

(Wpis skreślony ? zobacz wcześniejszy wpis pod numerem 32 ? są niewielkie różnice dat).

Trościaniec Mały 78:

Wilk Józef, syn Bartłomieja i Barbary Szafrańskiej, rolnik ? właściciel gruntu. Zachowują ob. łac.

Żona: Kłak Magdalena, córka Jędrzeja Kłaka i Franciszki Sycz

Dzieci ob. łac.:

 1. Jan, przystąpił do I spowiedzi

 2. Paweł

 3. Zofia, zam. za Buszkiewiczem

 4. Michał

 5. Marya

Strona 64

 1. Aniela

 2. Władysław

Matka żony: Kłak Franciszka, wdowa po śp. Andrzeju Kłaku

Kostyk Rozalia, służąca, służy w Łuce u P. Romańskich.

Trościaniec Mały 84:

Kowala Macieja żona IIa (druga):

Marya N. – figuruje w konskr.(ypcji) jako łac. ob. ? Gdzie ślub?

Szafrańscy na Zazulach są ob. rz.k. – a więc i Szafr. Łukasz będzie tego samego obrz.

Trościaniec Mały 85:

Gorczakowski Jan, rolnik ? właściciel gruntu, syn Jana i Katarzyny Puszkar. W konskr. ob. gr.k.

Żona: Ahafia

Dzieci ob. łac.:

 1. Jan, metryka w cerkwi

Trościaniec Mały 88:

Berezowski Jan, rolnik ? właściciel gruntu, syn Karola i Ahafii Czyż, zapowiedzi w kościele nie było. Przep.(?)

Żona: Anna

Dzieci ob. łac.

 1. Jan, metryka w cerkwi

Strona 65

 1. Bazyli

 2. Eliasz

Metryki w cerkwi.

Trościaniec Mały 97:

Kruszelnicki Teodor, rolnik, właściciel gruntu, majster kowalski

Żona: Czerniecka Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Zofia

 2. Anna

 3. Tekla

 4. Anna (?)

Strona 66

Trościaniec Mały 98:

U Pełecha Jana jest na utrzymaniu Pacławski Jan. Czyj syn?

Trościaniec Mały 101:

Wąsowicz Michał, rolnik ? zarobnik dzienny. W konskrypcyi ojciec i synowie ob. gr.k.

Żona: Juśków Ewa

Dzieci ob. łac.:

 1. Filip

 2. Ignacy

 3. Mikołaj

Metryki ich (poz. 1-3) w cerkwi. Przep.(?)

Trościaniec Mały 103 (niżej dopisane w nawiasie:) 130:

Kłak Szczepan, syn Wojciecha i Maryi Cwihun, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Stojanowska Katarzyna, córka Antoniego i Anny Wilk

Strona 67

Kłaka Stefana (!) i Katarzyny Stojanowskiej dzieci ob. łac.:

 1. Jan

 2. Marya

 3. Anna

 4. Zofia

 5. Józef (skreślono: Stefan), (data śmierci skreślona i dopisano: żyje)

 6. Michał

 7. Aniela

 8. Rozalia

 9. Amelka (Anielka?)

 10. Helena

Trościaniec Mały 105:

Kowal Andrzej, ob. gr.k. ? ożeniony z Katarzyną Makolondzą (?) – ?. W konskr. jest Kowal Andrzej ożeniony z Ksenią N. ? Widocznie druga żona. W takim razie które córki są z I-szego małż. ob. łac.?

Strona 68

Trościaniec Mały 108:

Kowala Teodora żona: Suchińska Barbara

Matka jej Suchińska Marya ? czy jest identyczna z Maryą Such. ob. łac., która miała nieśl. syna: Konstant(ego), a potem wyszła za Piotra Barańskiego? I w takim razie ślub Barb.(ary) był zawarty bez wiedzy naszego Urzędu i jej córki ? ob. łac.

Trościaniec Mały 110:

Dudar Jan ? rolnik ? zarobnik

Żona: Wdowicz Marya, w konskrypcji żona nazywa się Parascewia?

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

 2. Marta

 3. Justyna

Metryki wszystkie w cerkwi.

Matka Jana Dudara nazywała się Marya Wilk, była ob. łac. ? a więc i córka jej a siostra Jana Dudara: Parascewia pewnie jest także łac. obrz. i takiego obrządku i jej syn nieślubny Aleksy.

Strona 69

Trościaniec Mały 115 Probostwo ruskie:

Od roku 1886 proboszczem ruskim jest ksiądz Teofan Borodajkiewicz ? żonaty.

Trościaniec Mały 117:

Gorczakowski Dymitr, wychowanek gospodarza domu Krawczuka Mykiety

Żona: Horpyna

Dzieci ob. łac.:

 1. Teodor

Strona 70

Trościaniec Mały 122:

Naływajko Michał, rolnik ? właściciel gruntu. Ślub dany bez wiedzy i zezwolenia Urzędu paraf. ob. łac.

Żona: Czyż Parascewia, córka śp. Pawła i Barbary Suchińskiej. Metryka jej jest u nas.

Dzieci ob. łac.:

 1. Anastazya

 2. Ahafia

W konskr. wszystkie ob. gr.k.

Matka żony: Barbara Czyż, wdowa po śp. Pawle, z domu Suchińska

Siostry żony:

 1. Aksenia Czyż

 2. Tacyanna Czyż

 3. Justyna Czyż

Metryki ich w cerkwi.

Strona 71

Trościaniec Mały 123:

Harasymowicz Mikołaj, wdowiec po śp. Marcie Balickiej, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Kłak Katarzyna. W konskr. wszystkie ob. gr.k.

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

 2. Teodozya

Metryki w cerkwi.

Trościaniec Mały 125:

Januszewski Jacek, wdowiec po śp…. Zarobnik. Zapowiedzi? W konskr. ob. gr.k.

Trościaniec Mały 145:

Pacławski Tomasz, syn Andrzeja i Maryi Kołodziej, czy może syn Andrzeja i Maryi Berezowskiej, rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Ahafia (różnica wieku z mężem 29 lat)

Berezowski Dymitr

Berezowscy są ob. rz.kat.

Strona 72

Trościaniec Mały 146:

Bojko Teodor

I żona ? ob. gr.k.

II żona: Kłak Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Barbara, w konskr. córka gr.k. Metryka w cerkwi

 2. Parascewia, chrzczona w cerkwi

Trościaniec Mały (bez numeru):

Sosnowski Jan, syn Jana i Józefy Żoch

Żona: Marya.

Strona 73

Trościaniec Mały (bez numeru):

Grzegorz Pełech, rolnik

Żona: Tekla Stojanowska

Dzieci:

 1. Michał

 2. Anna

 3. Józef

 4. Helena

 5. Jan

Trościaniec Mały (bez numeru ? dalej po numerze 146):

Jan Jędrzejko, kowal. (Na prawym marginesie data)

Żona: Agnieszka Bartków z Obertasowa, I voto Jasinowska

Dzieci:

 1. Anna Jasinowska

 2. Władysław Jędrzejko (dlaczego Władysław ma przypisane nazwisko Jędrzejko?)

Trościaniec Mały 100:

Jan Bojko

Żona: Maria z domu Stojanowska

Paszyn parafia Nowy Sącz (dotyczy wpisu poniżej).

Trościaniec Mały 257.

Marcin Szlag

Żona: Marya Miciołek

Dzieci:

 1. Honorata

 2. Bronisława

 3. Katarzyna

 4. Wojciech

 5. Walerya

Sługa: Michał Miciołek

Strona 74

Trościaniec Mały 258:

Jan Kociołek

Żona: Katarzyna Gut

Dzieci:

 1. Piotr

 2. Stanisław

 3. Tadeusz

Sługa:

 1. Marya Gut

 2. Józef Gut

Stadnik parafia Gdów powiat Wieliczka (dziś: Stadniki, wpis dotyczy osób poniżej).

Julian Hanek

Żona: Stanisława Hyży

Dzieci:

 1. Bolesław

Teść: Franciszek Hyży, wdowiec

Służąca: Wanda Zdebska

Szwagrowa: Marya Hyża

Chmielnik, parafia Chmielnik powiat Rzeszów (wpis dotyczy osób poniżej).

Józef Huchla

Żona: Karolina Kołodziej

Dzieci:

 1. Antoni

Franciszka Kołodziej, wdowa

Katarzyna Kołodziej

Wiktorya Kołodziej

Agata Kołodziej

Tekla Lampart

Jej dzieci:

 1. Ludwik

 2. Julia

Strona 75

Borek Stary parafia Borek Stary powiat Rzeszów (wpis dotyczy osób poniżej).

Trościaniec Mały 253:

Michał Kołodziej

Żona: Magdalena Podcień (?)

Dzieci:

 1. Aniela

 2. Dominik

 3. Wincenty

Trościaniec Mały 252:

Michał Roch Kołodziej

Żona: Rozalia Borek

Dzieci:

 1. Helena

 2. Józef, tutaj chrzczony

Chmielnik parafia Chmielnik powiat Rzeszów (wpis dotyczy osób poniżej).

Jędrzej Kołodziej

Żona: Aniela Ocześ (Oczoś?)

Dzieci:

 1. Wiktorya

 2. Bolesław

Marya Lampart. Mąż w Ameryce

Córka: Aniela

Sługa: Wincenty Kwoka

Trościaniec Mały 255:

Bartłomiej Kołodziej

Żona: Józefa Trzeciak

Dzieci:

 1. Floryan

 2. Jan

 3. Antoni

 4. Bronisław

 5. Zofia

Trościaniec Mały 161:

Jędrzej Kłak

Żona: Franciszka Stojanowska

Dzieci:

 1. Anna, zamężna za Michał Głowiak

 2. Marya

 3. Stanisław

 4. Jan

Strona 76

Trościaniec Mały 246:

Mikołaj Machowski

Żona: Jadwiga Firglewicz

Dzieci:

 1. Alexander

 2. Julianna

 3. Wojciech

Agata Ostrowska, wdowa po Janie

Dzieci:

 1. Franciszek

 2. Katarzyna

Paszyn parafia Nowy Sącz (wpis dotyczy osób poniżej).

Józef Jarosz

Żona: Marya Pietruch

Sługa: Franciszek Pogwizd

Krużlowa Niżna parafia Grybów (wpis dotyczy osób niżej).

Karol Bugara

Żona: Urszula Matusik

Dzieci:

 1. Józef, z pierwszego małżeństwa

Szwagrowa: Wiktorya Matusik

Dobczyce par. (pow?) Wieliczka (wpis dotyczy osób niżej).

Jan Hyży

Żona: Marianna Para

Dzieci:

 1. Teofila

Strona 77

Trościaniec Mały 185:

Błażej Bodnar

Żona: Marya Balbuza, córka Eljasza i Anastazyi z Brdzow (?)

Dzieci:

 1. Michał

 2. Paweł

 3. Anna

 4. Stefan

Andrzej Bodnar

Żona: Marya Hałamaj (?)

Dzieci:

 1. Karol

 2. Władysław

Piotr Bodnar

Żona: Marya Kordyban (?)

Dzieci:

 1. Paweł

 2. Michał

 3. Stanisław

 4. Andrzej

Trościaniec Mały 103:

Franciszek Bok, syn Wojciecha i Anna Jajko (Jaśko?)

Żona: Julia Głowacka

Dzieci:

 1. Anna

 2. Józef

Szymon Maliszewski

Żona: Helena Wajda

Dzieci:

 1. Bronisław

Matka: Marya Maliszewska

Strona 78

Trościaniec Mały 95:

Andrzej Balbuza

Żona: Marya Maliszewska

Dzieci:

 1. Katarzyna

 2. Aurela

 3. Stanisław

Trościaniec Mały 120:

Parascewia Czapla, wdowa po Polaku

Dzieci:

 1. Jan Czapla, (?) z rusinką

 2. Michał

Michał Błazków

Żona: Anastasia

Dzieci:

1. Stanisław

Trościaniec Mały 115:

Anastazya Harasymów (?) z domu Balbuza, wdowa

Magdalena Balbuza

Dzieci:

 1. Ewa

 2. Anna

Trościaniec Mały 209 (?):

Jan Bojko, gr.,

Żona: Agnieszka Bordiuk

Anna Wawryków z (zamężna?) Lisecka (?)

Franciszek Wawryków

Dzieci:

 1. Agnieszka

 2. Kazimiera

Strona 79

Trościaniec Mały 210:

Anna Procyk, wdowa

Jan Oliwa

Żona: Domicella Procyk

Trościaniec Mały 244:

Jędrzej Wesołowski

Żona: Anna Hawryków (?)

Dzieci:

 1. Franciszek

 2. Marcin

 3. Szczepan

 4. Marcella

 5. Michał

 6. Anna

 7. Władysław

Trościaniec Mały 203:

Franciszek Tymrakiewicz

Żona: Wiktoria Pawełek

Matka (Franciszka?): Marya Tymrakiewicz, wdowa (?)

Dzieci:

 1. Marya, zamężna Balbuza

 2. Anna

 3. Władysław

 4. Michał

 5. Piotr

Trościaniec Mały 162:

Józef Darasz (?)

Michał Walentyński

Żona: Marya Darasz

Anna Józefa

Władysław

Strona 80

Iwaczów

Strona 81

Iwaczów (bez numeru):

Bok Franciszek, kowal

Żona: Głowacka Julia, urodzona w Załoźcach ? zamieszkała w Iwaczowie

Nuszczańska parcel.(acja).

(Wpis skreślony)

Dmytro Hałamaj.

Żona: Hanka Domańska.

Dzieci:

 1. Rozalia

 2. Tekla

 3. Katarzyna

Olenka Filip, rolnik

Domańska Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Anna, ma przyjść do spowiedzi dnia, chodzi do szkoły. Metryka w cerkwi.

Matka mówi polski pacierz, córka ruski.

Strona 82

Iwaczów 118:

Borysiak Tomasz, zarobnik

Żona: Najda Żenia

Dzieci ob. łac.:

 1. Eudoksya

 2. Marya

Metryki ich w cerkwi. Matka z córkami zachowuje ob. gr.k.

Iwaczów 49 (dopisane numery 75 i 77):

Karol Conwaj de Waterford Perglas, gospodarz

Żona: Ołenka Parascewia, córka Jana i Katarzyny Szeptyckiej (?)

Dzieci ob. łac.:

 1. Roman

 2. Jan

 3. Stefan

 4. Demetrius (Dymitr), (urodził się) dzień przed ruskiem Wniebowzięciem tego samego dnia okrzczony. (Chrzestni?) Onufry Pawliszyn i Marya Borysiak (?), akuszerka Katarzyna Duma (?).

Strona 83

Iwaczów 72:

Dumański Piotr, rolnik. Chrzczony w cerkwi, w kościele metryka. Musi płacić konkurencja (?). Obiecuje przyjść do spowiedzi.

Żona: Nastiuk Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Mikołaj, metryka w cerkwi

 2. Mikołaj

Długi 250-500 K.

Chory na reumatyzm ? szpital.

Ojciec: Dumański Ignacy, wdowiec po śp. Annie Smal

Iwaczów 86:

Szałapa Paweł, rolnik

I żona: Puszkar Ewa

Dzieci ob. łac.:

 1. Anna, chodzi do szkoły. Pacierz po rusku ? ale ojciec przyrzekł, że skoro będzie miał książeczkę polską ? będzie ją uczył pacierza po polsku. Kartkę chrztu ma u siebie ? ma ją przynieść ? obiecał.

II żona: ob. gr. kat.

Iwaczów 69:

Hałamaj Dymitr, rolnik

Żona: Dumańska Anna. Matka zacho-wuje jeden i drugi obrz.

Dzieci ob. łac.:

 1. Eufrozyna. Pacierz polski mówi i chodzi do szkoły.

 2. Tekla. Pacierz polski mówi.

 3. Catherina (?)

Metryki ich w cerkwi. Przepadły (?).

Strona 84

Iwaczów 108:

Puszkar Jan, rolnik, zarobnik. Ojciec zachowuje w zupełności ob. łac. Synowie gr. kat.

Żona: Szwec Anastazya

Dzieci ob. łac.:

 1. Bazyli, chodzi do szkoły. Chodzi do gr. kat. spow.(iedzi)

 2. Ignacy, chodzi do szkoły

 3. Dymitr

Metryki ich w cerkwi.

Nuszcze

Lewandowski Wincenty, rolnik, zamieszk. w Nuszczu par. Sasów

Żona: Puszkar Eufrozyna

Strona 85

Iwaczów 51:

Duma Piotr, rolnik

Żona: Dumańska Zofia. Obiecała chodzić do kościoła do spowiedzi i dzieci…(?)

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya, metryka w cerkwi, chodzi do szkoły. Do sp.[owiedzi] r.[uskiej]

 2. Anna

Iwaczów 40:

Puszkar Michał. Ojciec: pacierz polski. Synowie: ruski.

Żona: Krawczyszyn Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Jan

 2. Szymon

Metryki ich w cerkwi.

Matka: Puszkar Marya, wdowa po sp. Julianie, z domu Fedorcio. (Data urodzenia jest zła ? wyszłaby za mąż i urodziła Michała w wieku 8 lat?).

Strona 86

Iwaczów 87:

Duma Jan, rolnik

Żona: Sklanowska Teresa. Do kościoła nie chodzi ? pacierz mówi polski.

Dzieci ob. łac. nie ma.

Iwaczów 55:

Puszkar Anna, (z domu Żuch?), wdowa po śp. Tymoteuszu Puszkarze. Zachowują obrz. gr. kat.

Córka:

 1. Marya. Służy u rusk.(iego) księdza. Metryka w cerkwi.

Przepadła.

Iwaczów 32:

Malinowski Teodor, rolnik

Żona: Puszkar Anna. Zachowuje oba obrządki. Obecała przyjść do spowiedzi.

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

Strona 87

Iwaczów 109:

Duma Andrzej, rolnik, broni chodzić żonie do kościoła.

Żona: Borysiak Tekla. Obiecała przyjść do spowiedzi i dzieci uczyć po polsku. Chodzi już do spowiedzi.

Dzieci ob. łac.:

 1. Eufrozyna, chodzi do szkoły. Za Sokulskim w Podl.[ipcach]

 2. Parascewia, chodzi do szkoły

 3. Marya, chodzi do szkoły

Metryki ich w cerkwi.

Iwaczów (bez numeru, po numerze 109):

Najda Jerzy, wdowiec po śp. Franciszce Chomiak

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya. W Kruhowie za Mikołajem

 2. Tekla. Służy u Ks.(iędza)

Metryki ich w cerkwi. Zachowują ob. gr. k. w zupełności.

Strona 88

Iwaczów 102:

Borysiak Jan, rolnik. Na parcelacyi Trośc.[ianiec]. Chodzi do spowiedzi.

Żona: Bednarz Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

 2. Tekla

 3. Katarzyna, chodzi do szkoły

 4. Eudoksya, chodzi do szkoły

 5. Aksenia

Matka i córki: pacierz polski ? do komunii rusk. chodzą. Metryki ich w cerkwi.

Iwaczów 31 (lub 131):

Rzepa Andrzej, rolnik

Żona: Kłymczuk Magdalena. Wydać kartkę, ażeby nie płaciła konkurencji (?).

Dzieci ob. łac.:

 1. Bazyli, chodzi do szkoły

 2. Piotr, przyznaje się do łac. obrz.

Metryki w cerkwi.

Strona 89

Iwaczów (bez numeru):

Harasymów Prokop, rolnik, parcel.[acja] Płuhów.

Żona: Chomiak Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Eufrozyna

 2. Zofia

 3. Tekla

Zachowują wszystkie obrządek grecko-kat. Metryki ich w cerkwi.

Iwaczów (bez numeru):

Szwec Stanisław, rolnik

Żona: Puszkar Katarzyna

Dzieci ob. łac.:

 1. Parascewia

 2. Helena

Metryki ich w cerkwi. Wszystkie zachowują ob. gr. k.

Strona 90

Iwaczów 66:

Puszkar Michał, rolnik

Żona: Szwec Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Piotr, chodzi do szkoły. Metryka w cerkwi

 2. Andrzej

Iwaczów (bez numeru):

Puszkar Michał, rolnik

Żona: Szwec Sklanowska Justyna

Dzieci ob. łac.:

 1. Jan

 2. Filip

 3. Bazyli

Ojciec pacierz polski mówi ? synowie ruski. Nie chodzą do kościoła. Metryki w cerkwi.

Strona 91

Iwaczów (bez numeru):

Pastuszek Jadwiga, wdowa po śp. Michale ? ob. gr.k. ? z domu Puszkar. Matka ? pacierz polski ? z początku chodziła do polskiej kom.[unii] ? teraz do ruskiej; obiecuje, że będzie znowu chodziła do polskiej kom.[unii]. Chodzą do spow.[wiedzi] polskiej.

Dzieci ob.łac.:

 1. Eudoksya

 2. Anna

Córki trzymają się ob. gr. kat. – obiecują, że się będą uczyty pacierza polskiego. Metryki ich w cerkwi.

Iwaczów (bez numeru):

Rzepa Michał, rolnik

Żona: Nayda Pelagia

Dzieci ob. łac.:

 1. Mikołaj, ożeniony we Lwowie.

 2. Jan, Żona: Anna Duma córka Jana i Krystyny Kłyńczuk (?), nr.d. 98.

 3. Eliasz

 4. Piotr

 5. Grzegorz, w metryce Jan

Wszyscy zachowują obrz. łac.

Strona 92

Iwaczów (bez numeru):

Pichan Katarzyna z domu Duma, wdowa po śp. Kazimierzu o którego śmierci nic nie wiadomo Urzędowi paraf. ob. łac.

Syn ob. łac.:

 1. Michał, metryka w cerkwi.

Iwaczów (bez numeru):

Najda Grzegorz. Starszy brał w cerkwi (ślub?).

Żona: Chomiak Katarzyna

Dzieci ob. łac.:

 1. Eufrozyna, wydana za Jana Teśluka ? mieszka w Podlipcach.

 2. Zenobia, wydana za Borysiaka Tomasza.

Matka: polski pacierz, córki: ruski.

Strona 93

Iwaczów 54:

Harasym Bazyli

Żona: Kuczyńska Apolonia

Wszystkie 4 córki ob. łac. ? Julia, Marya, Marya, Anastazya ? pochowane bez wiedzy i zezwolenia dotyczącego pro-boszcza ob. łac.

Matka zachowuje w zupełności ob. gr. kat.

Iwaczów (bez numeru):

Borysiak Szymon, rolnik

Żona: Apolonia Herba, z Kamionki Str.[umiłowej] pochodzi, łac.,

Dzieci ob. łac.:

 1. Tekla. Za Jędrzejem Dumą.

 2. Marya. Mąż: Borysiak Marek. Córek nie mają. Ślub dany bez zezwolenia i wiedzy Urz. par. ob. łac. Metryka w cerkwi.

Strona 94

Iwaczów (bez numeru):

Szwec Gabryel, Hawryszko, zarobnik

Żona: Tekla, łac., * Koniuchy. Metryka żony stracona ? mó-wi pacierz polski, musi więc być ob. łac. Do komunii ruskiej chodzi. W Starostwie Złocz. robiono przed ślubem w spra-wie jej chrztu protokół. Jakiem prawem ślub jej był w cerkwi.

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

Iwaczów (bez numeru):

Szafrański Antoni, rolnik

Żona: Naściuk Anastazya

Dzieci ob. łac. nie ma.

(Dopisek niżej:) Aleksander ożeniony.

Iwaczów (bez numeru):

Dumańska Anna, wdowa po śp. Józefie, z domu Danylczuk

Dzieci ob. łac.:

 1. Daniel, zapowiedzi nie były u nas głoszone. Żona: Głuch Tekla, córka teraźniejszego wójta

Dzieci ob. łac.:

1. Dymitr, Metryka w cerkwi.

 1. Onufry

Metryki (poz. 1 i 2) w cerkwi.

Strona 95

Iwaczów 45:

Hawara Maciej, rolnik. Ślub w kośc. w Zborowie.

Żona: Macyszyn Marya, córka śp. Dymitra i Zofii, I raz w kościele się spowiada.

Dzieci ob. łac.:

 1. Anna. Do spow.(iedzi) rusk.(iej). Metryka w cerkwi.

 2. Zofia. Metryka w cerkwi.

Matka chciałaby mieć je za Polki, ojciec nie.

Iwaczów 40?:

Hawara Emil, syn Mikołaja i śp. Katarzyny Czornobaj (?), rolnik ? właściciel gruntu

Żona: Anna nata Węcław, córka Michała Węcława i śp. Maryi Hyz

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

 2. Katarzyna

Strona 96

Iwaczów (bez numeru):

Daniel Dumański

Żona: Anna Tekla Głuch

Dzieci:

 1. Piotr, chodzi do 1 klasy

 2. Dymitr

Strona 97

Łuka

Stan dusz między r. 1900-1910.

Wszystkich mieszkańców: 405.

Przynależnych do ob. gr. k.: 312.

Przynależnych do ob. rz. k.: 68.

Żydów 15.

2 szynkownie.

Strona 98

Łuka

Strona 99

Łuka 6:

Grzegorz Sołonynka, zarobnik dzienny

Żona: Rozalia Wilk

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

 2. Anna

 3. Tekla

W konskr. wszystkie ob. gr.k. Metryki ich w cerkwi.

Łuka 21:

Stefana Sołonynka, zarobnik dzienny

Żona: Tekla Nalewajko

Dzieci:

 1. Anna

 2. Aksenia

Metryki w cerkwi.

Strona 100

Łuka 23:

Kalinowski Julian, siodlarz

Żona: Anna

Łuka 24 Budynek szkolny:

P.[ani] Mieczysława Brygida zam.[ężna] Górska, nauczycielka, córka śp. Jana Barskiego i śp. Franciszki Mić-kowskiej

Jej mąż: P.[an] Sylwester Górski, syn nieśl.[ubny] Maryi Górskiej

Strona 101

Łuka 35:

Żak Andrzej, rolnik ? zarobnik dzienny

Żona: Anastazya.

Łuka 40:

Wołyniec Piotr, rolnik, teść właścicielem gruntu

Żona: Mykytów Tekla

Dzieci ob. łac.:

 1. Teodor

 2. Michał

W konskr.[ypcji] (??) uchodzą za przynależnych do ob. gr.

Tekla Mykietów po mężu Wołyniec i Antoni Sawras

Strona 102

Łuka 43:

Majka Roman, parobek, wdowiec

Dzieci ob. łac.:

 1. Marcela

 2. Jan

 3. Albina

Wszyscy urodzeni w Borowej.

Łuka 67:

Dolniak Eliasz, zarobnik dzienny

Żona: Wilk Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Ahafia, metryka w cerkwi

Strona 103

Łuka 1:

W.[ielmożna] P.[ani] Romańska Ksawera, właścicielka dóbr, z domu: Parczewska, wdowa po śp. Antonim, córka śp. Pawła Parczewskiego i Felicyanny Wężyk

Dzieci ob. łac.:

 1. Marya

 2. Tadeusz

 3. Kazimierz

Służba ob. łac.:

 1. Wąchała Regina

 2. Jej syn nieśl.[ubny] Wąchała Tomasz, łac. Nie ma.

 3. Wilk Antoni, lokaj

1938, około. 1. Maria Antonina Józefa Wężyk z domu Romańska (ur. 4.08.1889), córka Antoniego i Ksawery Parczewskiej. 2. Maciej Jan Krzysztof Wężyk (1925-1994), syn Marii Antoniny Józefy i Władysława. 3. Kazimierz Antoni Romański (ur. 14.12.1891 r.), syn Antoniego i Ksawery Parczewskiej. Zbiory Marii Pańczyszyn z Pyrzan.

Skórski Franciszek

Żona: Marya Tarnowska (Tarnawska?)

Dzieci:

 1. Józef

 2. Aniela

 3. Tadeusz

 4. Antonina

 5. Eugenia

 6. Walerya

 7. Marya

Strona 104

Łuka 26:

I.

Szyzdyk Józef, ekonom

Żona: Agata

Dzieci ob. łac.:

 1. Jan

 2. Eugenia

 3. Anna

II.

Gorgol vel Gorgoński Władysław, kowal, syn Franciszka i Anny Kowaluk

Żona: Głuszko Anna, córka Aleksego Głuszki i Pelagii Bidnej

Dzieci ob. łac.:

 1. Jan

 2. Franciszek

Nie ma (?).

Strona 105

Łuka 31:

I.

Torba Stanisław, ekonom

Żona: Katarzyna

(Wpis skreślony).

II.

Mryczko Anna, sługa ? kucharka

Nieślubne dzieci Anny ob. łac.:

 1. Maksym

 2. Julia

 3. Dymitr

 4. Ahafia

Metryki ich w cerkwi.

III.

Mryczko Marta, w konskrypcji ob. gr. k.

IV.

Młynarowicz Łukasz, parobek

Żona: Ruganowicz Marya

Dzieci ob. łac.:

 1. Antonina

 2. Jadwiga

 3. Michalina

V.

Ruganowicz Michalina, służąca

Strona 106

Łuka 58:

Relich Michał, gajowy

Żona: Anna

Dzieci ob. łac.:

 1. Jan

 2. Wacław

 3. Józef

 4. Franciszek

Przenieśli się do Huty Kołtowskiej (?).

Łuka 69:

Bożkiewicz Antoni, parobek dworski

Żona: Kazimir Parascewia

Strona 107

Łuka 72:

Dziubek Józef, parobek

Żona: Agnieszka

Dzieci ob. łac.:

 1. Michał

 2. Marya, służy u W.P. Kruszelnickiego

 3. Piotr

Łuka 73 Brzegi:

WP. Mieczysław Sas Kruszelnicki, właściciel dóbr. Mieszka w Płuhowie na poczcie.

Żona: Helena Augustyna Mierzyńska

Dzieci ob. łac.:

 1. Juliusz

 2. Helena

 3. Zygmunt

 4. Zofia

 5. Włodzimierz

 6. Roman

Strona 108

Jędrzej Zimny, sługa dworski

Żona: Katarzyna nata Różańska

Dzieci ob. łac.:

 1. Franciszek

 2. Marya

 3. Michalina

 4. Anna

Strona 109

Łuka 22 (poprawione na:) 15:

Michał Golicz, rolnik ? pomaga, syn Józefa i Katarzyny Domarackiej

I żona: Ahafia nata Pełech, ojcowizna, córka śp. Jana Pełecha i Maryi Kostyk

Dzieci ob. łac.:

 1. Andrzej

II żona: Anna nata Pełech,

Dzieci:

 1. Władysław

Józef Kłodziński (?), z Bieniowa, syn Antoniego i Marcelli

Żona: Wiktorya Żubroniewicz, syn Józefa i Maryi Jarzębowicz (?)

Dzieci:

 1. Mikołaj, w Sass[owie] / Huta Werhob[uska]

 2. Antoni

 3. Jakób

 4. Wacław

 5. Michał

 6. Rozalia

Bibliografia:

Źródła archiwalne:

 1. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z archi-diecezji lwowskiej, zespół 303, sygn. 245 ? Parafia Zazule-Kozaki, dekanat Złoczów; [Spis imienny parafian dla wsi Zazule-Kozaki]. b. d. (po. 1907 r.). Sygn. 246 ? Parafia Zazule-Kozaki, dekanat Złoczów; [Spis imienny parafian dla wsi wchodzących w skład parafii].

 2. Zespół: Parafia rzymskokatolicka Zazule Kozaki, sygn. 1-7, Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze.

 3. Skorowidz miejscowości powiatu Złoczów, rękopis. Teki Antoniego Schneidra, Ossolineum, kopia, sygn. 62a. Oryginał w Lwowskiej Bibliotece Naukowej. Teki Antoniego Schneidra, Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział rękopisów.

 4. Zbiór Aleksandra Czołowskiego, Notaty krajoznawcze Antoniego Schneidra XIX w., Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział rękopisów.

Publikacje:

 1. Ł. Charewiczowa, Dzieje miasta Złoczowa, Złoczów 1929,

 2. Z. Czarnuch, Opowieść o dwóch ziemiach mieszkańców Pyrzan, Witnica 1991,

 3. B. Halicka, B. Mykietów (red.), Kozaki – Pyrzany. Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców i Ukraińców, Skórzyn 2011,

 4. R. R. Kufel, Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956. Tom I, Zielona Góra 2016,

 5. M. Kurzej, Kościół parafialny w Zazulach-Koza-kach, s. 328 W: J. K. Ostrowski (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, tom 13, Kraków 2005,

 6. B. Mykietów (red.), Z Kozaków i Pyrzan. Kresowe biografie, Pyrzany-Zielona Góra 2011,

 7. Prawa, konstytucye i przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego y wszystkich Prowincyi należących: na walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalone. Vol. 5: ab anno 1669 ad annum 1697; acta reipublicae continens, Warszawa 1738,

 8. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1895, tom XIV,

 9. O. Strokosz, W Armii Krajowej. Z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, Kraków 1994,

 10. A. Watral, Pyrzany 1945 ? 2005. By młodzi nie zapomnieli, Pyrzany-Zielona Góra 2011,

 11. D. Zielińska, J. Dziobek-Romański, B. Mykietów, Dziś u wieczności bram stanąłeś bracie drogi… Cmentarze Kozaków i Pyrzan, Pyrzany-Zielona Góra 2011.

Kościół parafialny na Kozakach (2010 r.)

Można zamówić tradycyjną drukowaną wersję książki ? zawierającą pełną wersję zapisów Spisu dusz (z datami urodzeń, ślubów, zgonów), która jest sprzedawana łącznie z wersją elektroniczną – plikiem pdf. Zamówienia: aka@mykietow.pl