Majdany i bliskie okolice – mapa z 1935

Majdany i bliskie okolice – mapa z 1935.