Czernielów Mazowiecki, powiat tarnopolski, województwo tarnopolskie

Czernielów Mazowiecki i okolice… Krystyny Mołodyńskiej to trzytomowa monografia kresowej wsi leżącej pod Tarnopolem na Podolu. Liczy w sumie 1261 stron! Zobacz wpis: Kilka zdań o monografii Czernielowa Mazowieckiego koło Tarnopola.

Krystyna Mołodyńska, Czernielów Mazowiecki i okolice - śladami przeszłości, Tom I, Legnica 2023, ISBN 978-83-60218-56-3, 430 stron.

Spis treści 
Słowo wstępne …………………………………..……………… 9
Podziękowania ………………………………………….……… 13
Część I. Historia, lata 1410-1920 ……………………..……… 15
Rozdział 1. Historia wsi ………………………………...……...15
Pierwsze wzmianki o Czernielowie…………………….………...15
Dawidowscy, właściciele dóbr czernielowskich……………...… 20 
Czernielów miasteczkiem………………………………...…….. 24
Osadnictwo po najazdach………………………….……………. 32 
Kolejni właściciele Czernielowa…………………...…………… 37 
W zaborze austriackim…………………………….………..…... 42 
Emigracja za chlebem………………………….…………...…… 61
I wojna światowa………………………………...……….……... 74
Pamiątki z przeszłości………………………………...…...….... 85
Rozdział 2. Historia Kościoła…………………….…….……… 89
Kościoły………………………………………..………..………. 89
Parafia………………………………………….…………..…… 105 
Czernielowscy księża…………………………….………...…… 111 
Rozdział 3. Historia rodziny Podleskich………….…….….… 118 
Rodzice i rodzeństwo………………………………………....… 118
Na majątku w Bajkowcach i Czernielowie ……………….....…. 126 
Część II. Czernielów w międzywojniu, lata 1920-1939 …...… 136 
Rozdział 4. O wsi i jej mieszkańcach ……………….…….…. 136
Nazwa, od Czerleniowa do Sobornego……………….……...…. 136 
Topografia wsi……………………………………….….....……. 138
Mieszkańcy……………………………………………...……… 147
Ziemia, osadnictwo, kolonie i parcelacje……………….…...…. 169
Druga fala emigracji i wyjazdów zagranicę………………….…. 176 
Rozdział 5. Wokół domu, zagrody i pola …………..……….. 187
Dom i jego wyposażenie………………………………..……… 187
Hodowla i uprawy…………………………………….…….….. 204
Rzemiosło i inne zajęcia……………………………….…...…… 221
Kulinaria……………………………………………….…...…… 252 
Rozdział 6. Na majątku Podleskich………………..………...... 259
Rozdział 7. Kościół, święta, zwyczaje i tradycje świąteczne ….276 
Rozdział 8. Życie społeczne i kulturalne……………………… 315 
Dom ludowy………………………………..…………………..…315 
Szkoła…………………………………………….………….……322 
Półkolonie…………………………………………….……..…….339 
Chór…………………………………...…………………....….. 340 
Orkiestra…………………………………………………..…… 350 
Przedstawienia Teatru Ludowego………………………....…… 353 
Wiejskie wesela………………………………………..…..…… 359 
Mowa…………………………………………………...….…… 363 
Organizowane kursy……………………………………….…… 365
Sklep Kółka Rolniczego i inne……………………….………… 368 
Mleczarnia……………………………………………….……… 372 
Kasa oszczędnościowo-pożyczkowa………………………...…. 373 
Straż Pożarna………………………………………….…….….. 374
Związek Strzelecki, Orlęta, harcerstwo, wycieczki ……………..376 
Rozdział 9. Bliskie sąsiedztwo……………………………....… 385
Nawiązanie do historii ………………………………...…….… 385
Położenie Czołhańszczyzny i Czernielowa Ruskiego…………... 387 
Bibliografia ……………………………………………...……… 389 
Załączniki: 
1. Słownik wyrazów, wyrażeń gwarowych i zwrotów używanych przez mieszkańców Czernielowa Mazowieckiego i okolic……………………….…... 409
2. Plany przedwojennego Czernielowa Mazowieckiego, Czernielowa Ruskiego i Czołhańszczyzny zachowane w pamięci byłych mieszkańców…...421
I. Plan Czernielowa Mazowieckiego – rysował Roman Brzozowski przy współudziale byłych mieszkańców Czernielowa Juliana Mielnika i Józefy Mielnik z domu Stankiewicz.
II. Plan Czernielowa Mazowieckiego – rysował Bronisław Nietreba.
III. Plan Czernielowa Mazowieckiego – rysowała Stefania Górska, z domu Woźniak, 2006 r.
Spis mieszkańców (głów rodzin) Czernielowa Mazowieckiego na Kresach do 1945 r. do planu nr III – sporządziła Stefania Górska z domu Woźniak. 
IV. Plan Czernielowa Mazowieckiego – wykonany w listopadzie 2007 roku przez Agnieszkę Ziembę (lat 88) zamieszkałą w Kuźniczysku (nr 39) – do 15 sierpnia 1945 roku mieszkała w Czernielowie Mazowieckim.
V. Plan Czołhańszczyzny (stan sprzed 1945 r.) – wykonany w 2014 roku przez Mariana Kubiszyna.
VI. Plan Czernielowa Ruskiego (stan sprzed 1945 r.) – wykonany w 2014 roku przez Mariana Figla.

Plik można pobrać lub przeglądać na www (link otworzy się w nowym oknie):

Krystyna Mołodyńska, Czernielów Mazowiecki i okolice - czas wojny, czas pokoju, Tom II cz. A, Legnica 2023, ISBN 978-83-60218-57-0, 503 strony.

Spis treści 
O monografii napisali:……………………………………………………... 7 
Słowo wstępne ………………………………………………………...…. 17 
Część III. W czasie wojny i okupacji, lata 1939-1945.…. 19 
Rozdział 10. Pierwsza okupacja sowiecka……………………………..... 19 
Wybuch wojny……………………………………………………………... 19 
Obozy internowania, niemieckie obozy jenieckie – stalagi…... 36 
Sowieckie jenieckie obozy pracy…………………………………………... 49 
Pod rządami Sowietów……………………………………………………... 54 
Szkoła w czasie wojny…………………………………………………..…. 68 
Wywózki na Sybir……………………………………………………..…... 74 
Pobór do wojska w 1940 roku. Strojbataliony …….…. 99 
Na Sybirze ………………………………………………………………... 105 
Rozdział 11. W czasie okupacji niemieckiej………………………….... 128 
Życie codzienne i praca…………………………………………………... 128 
Tarnopolscy Żydzi. Obóz pracy w Stupkach…………. 153 
Na przymusowych robotach w Niemczech……………..... 184 
Nacjonalizm ukraiński, OUN-UPA, banderowcy na Wołyniu…197 
Placówka Armii Krajowej……………………………………………..….. 204 
Polskie siły zbrojne. Armia Andersa. Armia Berlinga……….. 214 
Rozdział 12. Wojenne losy czernielowian……………………………... 259 
Wkroczenie Rosjan……………………………………………………..... 259 
Wiosenny pobór do polskiego wojska…………………….... 282 
Przygotowanie do walk frontowych……………….…... 300 
Na froncie. Żołnierze z Czernielowa w czasie powstania warszawskiego... 309
Samoobrona przed napadami band UPA. Istriebitielnyje bataliony…..…. 333 
Na wojennym szlaku……………………………………………………... 358 
Zakończenie wojny. Ludzkie losy………………………………………... 433 
Bibliografia…………………………………………………………….... 485
Źródła fotografii i skanów dokumentów…………….... 494
Mapy i tabele…………………………………………………………...... 499
Załącznik. Lista mieszkańców Czernielowa Mazowieckiego – ofiar II wojny światowej……………..... 500

Plik można pobrać lub przeglądać na www (link otworzy się w nowym oknie):

Krystyna Mołodyńska, Czernielów Mazowiecki i okolice - czas wojny, czas pokoju, Tom II cz. B, Legnica 2023, ISBN 978-83-60218-58-7, 328 stron.

Spis treści 
Podziękowania………………………………………………..... 7 
Część IV. Przesiedlenie na Zachód – czas pokoju…………... 11
Rozdział 13. Podróż w nieznane…………………………….... 11 
Przygotowania do wyjazdu.…………………………………….. 11 
Transporty na Zachód…………………………………………... 24 
Powroty z wojny. Dalsza służba w wojsku……………………... 58 
Rozdział 14. Oswajanie nowych miejsc……………………..... 65 
Pierwsze miesiące i lata………………………………………..... 65 
Spóźniona „repatriacja”……………………………………….... 137 
Rozdział 15. W Sobornem, czyli w dawnym Czernielowie…. 152 
Czernielów po wyjeździe Polaków, nowi mieszkańcy………..... 152 
Życie codzienne. Praca w kołchozie i innych miejscach……….. 167 
Szkoła, przedszkole, biblioteka……………………………….... 191 
Życie religijne. Odbudowa cerkwi……………………………... 207 
Życie kulturalne. Chór Konar Łemkowszczyny……………….. 228 
Dzień dzisiejszy Sobornego…………………………………..... 244 
Zakończenie………………………………………………….... 265 
Bibliografia ………………………………………………….... 275
Źródła fotografii i skanów dokumentów…………………..... 282
Załączniki: 
1.Wiersze z Czernielowa…………………………………...….. 287
2.Osiedlenia czernielowian:…………………………………….. 303 
a. na Dolnym Śląsku 
b. na Pomorzu Zachodnim 
c. na Ziemi Lubuskiej
d. w innych miejscach 
Płyta CD – pozycja odrębna u Autorki
1. Piosenki w wykonaniu Tekli Bachalskiej-Mielnik i Józefa Bachalskiego
2. Wspomnienia ”Żołnierski chleb” i piosenki w wykonaniu Józefa Mielnika
3. Zdjęcia domów i z cmentarza w Sobornem 

Plik można pobrać lub przeglądać na www (link otworzy się w nowym oknie):


Zapraszamy do przesyłania innych materiałów dotyczących Czernielowa Mazowieckiego i innych kresowych miejscowości czy wydarzeń.